نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

از نظریات مهم در عرصه روابط بین‌الملل نئورئالیسم است که با توجه به ساختار مادی نظام بین‌الملل به تحلیل رفتار کشورها در نظام بین‌الملل می‌پردازد و موازنه قوا را عامل اصلی در این تحلیل می‌داند. اما در بین نورئالیست ها استفان والت به نکته‌ای اشاره می‌کند که در تقابل با موازنه قوا می‌باشد. والت برای اولین بار در مجموعه متفکرین نورئالیست عوامل غیرمادی را در تحلیل رفتار در قالب تهدید مطرح می‌کند. از نظر او افزایش قدرت باید در قالب تهدید متجلی شود و صرف افزایش قدرت به معنای تهدید نیست بلکه تلقی ذهنی از تهدید مهم است و رفتار کشوری را در صورت تلقی از تهدید در قالب استراتژی الحاق گرایی تحلیل می‌کند. برخلاف موازنه قوا و اتحاد کشورهای مختلف برای جلوگیری از تهدید در این رویکرد کشور هدف به الحاق گرایی یا تکیه به قدرت برتر روی می‌آورد. در این پژوهش الحاق گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس(شورای همکاری) را به امریکا به عنوان قدرت برتر فرا منطقه‌ای در برابر تلقی که از ایران به عنوان تهدید دارند و تأثیر این راهبرد بر روابط دو طرف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the accessionism of the GCC countries on relations with Iran

نویسندگان [English]

  • masoud motallebi 1
  • seyed mohammadreza mousavi 2
  • edris salari 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran

2 PhD Student in Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 PhD Student in Political Science, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

چکیده [English]

One of the important theories in the field of international relations is neorealism, which, considering the material structure of the international system, analyzes the behavior of countries in the international system and considers the balance of power as the main factor in this analysis. But among neorealists, Stephen Walt points to a point that contrasts with the balance of power. For the first time in the collection of neorealist thinkers, Walt introduces immaterial factors in the analysis of behavior in the form of threats. According to him, the increase of power should be manifested in the form of threat and mere increase of power does not mean threat, but the mental perception of the threat is important and analyzes the behavior of a country if it is considered a threat in the form of annexationist strategy. Contrary to the balance of power and the unity of different countries, in order to avoid the threat, in this approach, the target country turns to annexation or relying on a superior power. In this study, we examine the accession of the Persian Gulf countries (Cooperation Council) to the United States as a supra-regional power over the perception of Iran as a threat and the impact of this strategy on bilateral relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessionism
  • Threat
  • Balance of Power
  • Neorealism
  • GCC