نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

رشد گروه افراطی‌گری در غرب آسیا حاکی از تحولی نوین در مناسبات منطقه‌ای و معادلات امنیتی منطقه‌ای است. شکل‌گیری داعش و گسترش آن در ابعاد گوناگون نشان از این امر دارد که مباحث امنیتی منطقه‌ای از حالت سنتی و بین دولتی خود خارج گردیده و گستره فرو‌دولتی و فرا دولتی به خود گرفته است. فارغ از این مسئله در نگاه به پدیده داعش و تحولات منطقه‌ای شاهد بهره‌گیری داعش از فرآیند جهانی شدن در شکل‌‌گیری منطقه‌ای و جذب نیروهای فرا منطقه‌ای می‌باشیم. این فرآیند علاوه بر جنبه تبلیغاتی ابعاد ایدئولوژیک و خودآگاهی را نیز در بر می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و نشان دادن تحول مباحث امنیتی ناشی از گسترش گروه‌های تروریستی است. سؤال اصلی پژوهش این که چه آثار و پیامدهای در مسائل امنیتی منطقه غرب آسیا با توجه به شکل گیری داعش در فرآیند جهانی شدن، صورت پذیرفته است. فرضیه پژوهش بیانگر شکل گیری و استقلال عمل گروه داعش ناشی از فرآیند جهانی شدن باعث تحول مسائل امنیتی از میان دولتی به تهدیدات فرا دولتی در منطقه غرب آسیا گردیده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در کنار بهره گیری از اسناد و متون معتبر حاکی از این است که داعش با بهره‌گیری از تحولات در زمینه تکنولوژی ارتباطی و تاثیرات ایدئولوژیک ناشی از جهانی شدن باعث تحول در مسائل امنیتی منطقه‌ای به سوی شکل‌گیری گروه‌های موردی فرو دولتی و فرا دولتی و کاهش نقش دولت‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects and consequences of the presence and emergence of extremist groups in the security developments in West Asia in the context of globalization (with emphasis on ISIL)

نویسندگان [English]

  • mosen dyanat 1
  • hamed roshan cheshm 2

1 Assistant Professor of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 PhD student in Political Science, majoring in Political Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The growth of the extremist group in West Asia indicates a new development in regional relations and regional security equations. The formation of ISIS and its expansion in various dimensions show that regional security issues have moved out of their traditional and intergovernmental state and have taken on a sub-governmental and supra-governmental scope. Apart from this issue, in looking at the phenomenon of ISIL and regional developments, we see ISIL taking advantage of the process of globalization in the formation of regions and the absorption of trans-regional forces. In addition to the propaganda aspect, this process also includes ideological and self-awareness dimensions. The purpose of this study is to investigate and demonstrate the evolution of security issues resulting from the spread of terrorist groups. The main question of the research is what effects and consequences have occurred in the security issues of the West Asian region due to the formation of ISIL in the process of globalization. The research hypothesis indicates that the formation and independence of the ISIL group due to the process of globalization has led to the transformation of inter-governmental security issues into trans-state threats in the West Asian region. This study, using a descriptive-analytical method along with the use of authentic documents and texts, indicates that ISIL, by using the developments in the field of communication technology and the ideological effects of globalization, causes a change in regional security issues towards the formation of case groups. It has become sub-governmental and extra-governmental and the role of governments has been reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Middle East
  • Security
  • Globalization
  • Geopolitics