نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف ترکیه در سال های اخیر پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. عضویت در این اتحادیه مزایای فراوانی را برای کشورها به همراه دارد. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته اروپایی نیز برآنند تا با توسعه مرزی اتحادیه اروپا تاثیر سیاسی و اقتصادی خود را بر دنیا افزایش دهند و از طرفی مسائل و مشکلاتی در جهت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را برمی شمارند. ترکیه برای پذیرش عضویت خود در اتحادیه اروپا در سال های اخیر اصلاحات اساسی در زمینه های مختلف صورت داده است. بر این اساس و در نتیجه ی اجرای این اصلاحات شاهد کاهش نقش نظامیان و تحول در حقوق اقلیت ها و رعایت بیشتر حقوق بشر در این کشور هستیم، که پس از انجام این اصلاحات از طرف دولت ترکیه شاهد روند مثبتی در مذاکرات بوده ایم، اما پس از کودتا 2016 و اقداماتی که اردوغان در برابر این کودتا انجام داد، نظر اروپاییان نسبت به دولت ترکیه تغییر کرد و روند رو به رشد مذاکرات بین این اتحادیه و ترکیه برای الحاق این کشور به اتحادیه با مشکلات اساسی روبه رو شده است. در این راستا، این مقاله با کاربست نظریه همگرایی درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از کودتا دچار تغییر شده است؟ بر این اساس فرضیه مقاله این است که به نظر می رسد که جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از کودتای سال 2016 به دلایلی از قبیل حقوق بشر، نگاه بدبینانه دولت ترکیه به اروپا و مشکل مهاجران نسبت به قبل از کودتا از جایگاه مناسبی برخوردار نباشد. روش تحقیق مبتنی بر راهبرد پژوهشی توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Turkey's position in EU foreign policy during Erdogan's two terms before and after the coup

نویسندگان [English]

  • alireza mohammadkhani 1
  • rasool hasanlo 2

1 Assistant Professor of International Relations, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

2 Master student of International Relations, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

چکیده [English]

One of Turkey's most important goals in recent years has been to join the European Union. Membership in this union brings many benefits to countries. On the other hand, the developed European countries also intend to increase their political and economic influence in the world with the border development of the European Union, and on the other hand, they enumerate the problems and difficulties in order for Turkey to join the European Union. Turkey has made major reforms in recent years to accept its membership in the European Union. Accordingly, and as a result of the implementation of these reforms, we are witnessing a decrease in the role of the military and a change in the rights of minorities and more respect for human rights in this country, which after the reforms by the Turkish government we have seen a positive trend in negotiations. Since the 2016 coup and Erdogan's actions against the coup, Europeans have changed their minds about the Turkish government, and the growing process of negotiations between the union and Turkey to join the union has faced major problems. In this regard, this article uses the theory of convergence to answer the question of whether Turkey's position in EU foreign policy has changed after the coup? Based on this, the article hypothesizes that Turkey's position in EU foreign policy after the 2016 coup seems to be in a good position for reasons such as human rights, the Turkish government's pessimistic view of Europe and the problem of immigrants before the coup. Not be. The research method is based on descriptive-analytical research strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EU
  • Turkey
  • coup
  • convergence and divergence