نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

مفهوم هژمونی از جمله مفاهیمی است که امروزه در ادبیات نظری روابط بین الملل کاربرد وسیعی یافته است. کاربرد وسیع مفهوم هژمونی در نوشته ها و ادبیات تئوریک روابط بین الملل من را برآن داشت تا ضمن تبارشناسی مفهوم لغوی و تئوریک هژمونی، به تحلیل ماهیت هژمونیک گرایی ایالات متحده آمریکا در عرصه ی نظام بین الملل پساجنگ سرد در عرصه نظری و عملی بپردازم. دغدغه اصلی این نوشتار آن است که بر مبنای رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، ماهیت هژمونیک گرایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد چگونه قابل تحلیل است. در پاسخ برآنم که با تمرکز بر رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و معانی سه گانه هژمونی، ماهیت هژمونیک گرایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد عبارتست از هژمونی کیندلبرگری، رویکرد ویلسونی در دوره بیل کلینتون؛ هژمونی یونانی، رویکرد جکسونی در دوره جورج بوش؛ هژمونی گرامشیانی، رویکرد جفرسونی در دوره باراک اوباما و هژمونی یونانی، رویکرد هامیلتونی در دوره دونالد ترامپ. لذا در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای با توجه به رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مذکور خواهم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegemonism and the US foreign policy approaches based on the three meanings of hegemony

نویسنده [English]

  • alireza rezaei

Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

The concept of hegemony is one of the concepts that has been widely used in the theoretical literature of international relations today. The widespread use of the concept of hegemony in the writings and theoretical literature of international relations led me to trace the lexical and theoretical concept of hegemony to the nature of US hegemony in the post-Cold War international system in theory and practice. The main concern of this paper is how the hegemonic nature of that country can be analyzed in the post-Cold War international system based on US foreign policy approaches. In response, I would like to focus on the foreign policy approaches of the United States and the three meanings of hegemony. Greek hegemony, Jackson’s approach in the Bush era; Gramsci's hegemony, Jefferson's approach in the Barack Obama era, and Greek hegemony, Hamilton's approach in the Donald Trump era. Therefore, in this regard, I will explain the subject using the library method according to the descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US Foreign Policy
  • Post-Cold War International System
  • Hegemony
بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا (1398). «روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 11، صص 25-62.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
حسینی، حسن (1383). طرح خاورمیانه بزرگ تر (القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آمریکا). تهران: نشر موسسه ابرار معاصر تهران.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
خواجه سروی، غلامرضا (١٣٩١). «نسبت انقلاب اسلامى ایران با بیداری اسلامى: وجه تشابه وتمایز»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامى، سال ٩، شماره ٢٨.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
رضائی، علیرضا (1391). نظم بین المللی در تئوری و عمل. همدان: نشر دانشگاه آزاد اسلامی
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
سن شناس، دیانوش (1384). «سیاست خارجی آمریکا از کلینتون تا بوش؛ تداوم گفتمان رهبری جهان»، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، سال هفتم، شمارة 17، پاییز و زمستان.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
کلارک، یان (1383). «جهانی شدن و نظم پس از جنگ سرد»، در جان بلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین، ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: نشر موسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران.
محمدزاده ابراهیمی، فرزاد؛ ملکی، محمدرضا و وثوقی، سعید (1396). «دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع گرایانه اوبامادر خاورمیانه»، فصلنامه سیاست جهانی، دورة ششم، شمارة 2.                     
مهربان، حامد (1396). «آمریکا و متحدان منطقه ‏ای و تحدید»، یادداشت تاریخ7/3/96، پژوهشکده مطالعات راهبردی، قابل دسترسی در:  http://www.riss.ir/2017/05 
یزدان فام، محمود (1395). «شناخت و راهبرد؛ نگاهی به سیاست خارجی دولت ترامپ»، ماهنامه دیده بان امنیت ملی، شماره 59.
Ikenberry, John G., Mastanduno, Michael & Wolfforth, William C. (2009). ‘Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences’. World politics. Volume 61, Number 1, January.
Jackson, Robert J. & Towle, Philip (2006). Temptations of power: The United States in global politics after 9/11. New York: Palgrave Macmillan.
Keohane, Robert O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey: Princeton University.
Lemke, Douglas (1997). “The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold War,” Journal of Peace Research. 34 (February).
Norrlof, Carla (2010). America’s Global Advantage: US hegemony and international cooperation. New York: Cambridge University Press.
Russell Mead, Walter (2002). Special Providence, American Foreign Policy and How It Changed the World. New York: Routledge.