نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Bahrain's foreign policy model

نویسندگان [English]

  • ali rezaee 1
  • vahid sharbati 2
  • Mohaddese heidari 2

1 PhD student in Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Bahrain is one of the small but important countries in the Persian Gulf region, which is ruled by 30% of the Sunni population, despite the fact that 70% of its population is Shiite, and has been ruled by the Al Khalifa regime for many years. The foreign policy of this country and the structures that shape it is a subject that has not been studied in detail in various research works, so in this article we intend to analyze the structures that shape the foreign policy of this country in detail. In this study, we seek to answer the question: what are the most important structures that shape the interactive-confrontational foreign policy of Bahrain and what is the governing model of the foreign policy of this country? The hypothesis raised in response to this question is that the demographic-cultural, economic, military-security and political structures specific to Bahrain have caused conflicts and interactions in the field of foreign relations of this country and have caused the foreign policy of this country. The country is formed in the transition from interaction to confrontation. The method used in this research is an explanatory method and in order to collect data, the most important documents in libraries, think tanks and also a qualitative survey method have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrain Foreign Policy
  • Regional Powers
  • International Powers
  • Interaction Model
آجیلى، هادی؛ گودرزی، کیهان و شربتی، وحید (1392). «آسیب شناسى قیام مردم بحرین در قالب جنبشهای اجتماعى نوین»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامى، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان، صص ٢٦-٢٤.
اسدی على اکبر (١٣٩٠). «بحران بحرین و روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس»، ٩ آبان ١٣٩٠، ابرار معاصر تهران، قابل دسترس در ـ٨٣٦.aspx:  http://www.tisri.org/default
بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا (1398). «روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 11، صص 25-62.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
خواجه سروی، غلامرضا (١٣٩١). «نسبت انقلاب اسلامى ایران با بیداری اسلامى: وجه تشابه وتمایز»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامى، سال ٩، شماره ٢٨.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
مصاحبه با آقای مصدق مصدق پور مدیر محترم رادیو بحرین
مصاحبه با دکتر محمدعلى مهتدی کارشناس مسایل منطقه ای
مصاحبه با شیخ محمد خجسته، ١٣٩٥
موسوی، سید محمدرضا و نوروزی، رحیم (1398). «بررسی ابعاد فرهنگی و مذهبی دیپلماسی ‌عمومی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 343-367.
مومنی راد، احمد و کیخسروی، مهدی (1398). «سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر: گونه ها، چالشها و راهکارها»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان، صص 134-111.
هراتی، محمدجواد و منصوری، توران (1398). «آزمون‌پذیری نظریه انقلاب اجتماعی با انقلاب‌های مصر و تونس»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 28، صص227-207.
Albinkhalil (2013). Youdif, American and Bahrain Winter:Analysis of the Relationship between the USA and the Sunnis in Bahrain,Library of Congress, books.google.com.
Barany, Zoltan (2016). The Bahrain Defence Force:The Monarchy’s Second-to-Last,Center for Strategic & International Studies(CSIS).
Khashoggi Jamal (2012). Regional and Geopolitical dynamics,Brookings.edu.
Sick, Gary\. (2007). "The Worst of Both World", foreign policy, january29.
ww.pewforum.org, 2011, THE FUTURE OF THE GLOBAL MUSLIM POPULATION
www.chathamhouse.org,2011, Crackdown in Bahrain, Jane Kinninmont
www.theodora.com(2017)/wfbcurrent/bahrain/bahrain_people
www.theworldfolio.com/interviews/confidence-in-ukbahrain-relations-runs-deep/4268,2017
www.tradingeconomics.com,2017, US energy information administration.
www.ustradenumbers.com,2017