نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، واحد اشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش روشنفکران دوران مشروطه در شکل‌گیری حوزه عمومی را بررسی کرده و به ایران پرسش پاسخ دهد که چرا روشنفکران ایرانی نتوانسته‌اند فرهنگ گفت‌وگوی، انتقادی را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دموکراسی در ایران به پدیده‌ای همگانی به تعبیرها بر ماس تبدیل کنند؟ یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی و با بهره‌گیری از گردآوری کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که سرشت خودکامة حکومت در ایران قدرت قدرتمندان در به کرسی نشاندن آرای خود، تسلط مداری و پرداختن به فرعیات و ظواهر به‌جای اصل و بنیان توسط روشنفکران این دوره تاریخی (مشروطه) مانع از آن شد تا فرهنگ گفت‌وگو، انتقادی مقدمه همگانی برای دمکراسی در ایران شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles of Constitutional Intellectuals in Forming the Public Sphere as a Prelude to Iranian Democracy

نویسندگان [English]

  • reza mirzad 1
  • Maghsoud Ranjbar 2
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 3

1 PhD Student in Political Science, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

چکیده [English]

This study tries to examine the role of intellectuals of the constitutional era in the formation of the public sphere and to answer the question of why Iranian intellectuals have not been able to turn a critical dialogue culture as a prelude to democracy in Iran into a public phenomenon. ? Findings of this study Using analytical, descriptive method and using library collection, it has been concluded that the authoritarian nature of government in Iran, the power of the powerful to dominate their votes, dominance and addressing the subordinates and appearances instead of the principle and foundation by intellectuals. This historical (constitutional) period prevented the culture of dialogue from becoming a critical prelude to democracy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sphere
  • democracy
  • intellectual
آبراهامیان، یرواند (1376). مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمة سهیلا ترابی فارسانی، تهـران: شیرازه.
بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا (1398). «روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 11، صص 25-62.
بوستانی، مهدی (1396). «بررسی عناصر تشکیل دهنده حوزه عمومی در اندیشه هابر ماس»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 38.
پیتر کیویستو (1948). اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری (1386)، تهران: نشرنی.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
خواجه سروی، غلامرضا (١٣٩١). «نسبت انقلاب اسلامى ایران با بیداری اسلامى: وجه تشابه وتمایز»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامى، سال ٩، شماره ٢٨.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
دهشیار، حسین (1383). «چهارچوب نظری و کارکرد روشنفکر»، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره 208 و 207.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
سیف، احمد (1373). اقتصاد ایران در قرن نوزده، تهران: چشمه.
فوران، جان (1383). جامعة فئودالی، ترجمة بهزاد باشی، تهران: آگاه.
قاضی مرادی، حسن (1397‌). گذار به دموکراسی، تاریخچه‌ی پنجاه سال پژوهش‌های دمکراسی سازی، تهران: نشر اختران.
کاتوزیان، محمد علی(1378). «مسائل دمکراسی و حوزه همگانی در ایران نو»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره147 و 149.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
نجف‌زاده، مهدی (1393). «از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا مواضع اجتماعی – سیاسی آن در ایران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار، صص 115-92.
نوذری، حسینعلی (1381). بازخوانی هابرماس، تهران: نشر چشمه.
ها‌بر‌ماس‌، یورگن (1392). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار.
وب سایت راسخون                                                     www.rasekhoon.net/Habermas
وبلاگ مطالعات جامعه شناسانه                                http://socioroom.blogfa.com/post/2
Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics.
www.franni.dircon.co.uk/papers/habermas.htmlhabermas, yurgen. (2013) public sdphere, in.