نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

منافع ملی جوهره اصلی سیاست بین الملل و قدرت نیز ابزار اصلی در نیل به اهداف محسوب می­شود. توجه به روابط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و بررسی مواضع آن­ها لازم و ضروری می­ باشد. در پژوهش حاضر که از لحاظ طرح تحقیق، آینده نگر است، پس از انجام تجزیه و تحلیل های لازم روی مواضع مقامات و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی و انجام تحلیل محتوا، در 3 بخش کلی به 9 عنوان سناریونگاری در رابطه با زمینه­ های همگرایی و واگرایی دو قدرت بزرگ تا سال 2030 پرداخته شده است. بخش­ های کلی سناریونگاری شده عبارتند از: تحولات آینده ساختار نظام بین­ الملل، تروریسم و سلاح­ های کشتارجمعی، خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل. نتایج نشان داد که ابعاد همگرایانه و واگرایانه در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا بستگی به حوزه منافع آن­ها دارد. حوزه ­هایی که دارای منافع مشترک هستند شاهد همگرایی و حوزه­ هایی که منافعی متعارض دارند، شاهد واگرایی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Futurism of Convergent or Divergent Relations between the United States and the European Union by 2030 on Important International Issues

نویسندگان [English]

  • abouzar nazari 1
  • parviz ahadi 2
  • Mohammad Yousefi Joybari 2

1 PhD Student, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

National interests are the main essence of international politics and power is also the main tool in achieving goals. It is necessary to pay attention to the relations between the United States and the European Union and to examine their positions. In the present study, which is forward-looking in terms of research design, after conducting the necessary analysis on the positions of European and American officials and politicians and conducting content analysis, in 3 general sections as 9 scenarios in relation to the areas of convergence and The divergence of the two great powers is addressed by 2030. The general parts of the scenario are: future developments in the structure of the international system, terrorism and weapons of mass destruction, the Middle East, and the Arab-Israeli peace process. The results show that the convergent and divergent dimensions of the EU-US relationship depend on their area of ​​interest. Areas with common interests will converge and areas with conflicting interests will see divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • USA
  • Convergence and Divergence
  • Atlantic and Transatlantic Relations
بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا (1398). «روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 11، صص 25-62.
پیرزادی، فوزی (1397). «آینده‌پژوهی روابط ایران با قدرت‌های بزرگ امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه»، فصلنامه سیاست کاربردی، 1(1)، صص 69-112.‎
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
حسینی، کیوان (1393). «توازن طلبی نرم اروپایی با امریکا»، فصلنامه روابط خارجی، 2(5)، صص 41-81.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
خواجه سروی، غلامرضا (١٣٩١). «نسبت انقلاب اسلامى ایران با بیداری اسلامى: وجه تشابه وتمایز»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامى، سال ٩، شماره ٢٨.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
دهشیری، محمدرضا (1383). مناسبات امریکا و اروپا: هم سویی یا ناهم سویی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر موسسۀ فرهنگـی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
زنگنه، حمید (1389). اتحادیه اروپا از معاهده نیس تا معاهده لیسبون، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
ستاری، محمد رضا (1395). «بررسی میزان اشتراک و افتراق میان سیاست خارجی آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه (20001-2014)»، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
شریعتی، شهروز (1396). «نقش مولفه­های انسدادی ساختاری در روند همگرایی منطقه­ای ایران و عراق»، فصلنامه دولت پژوهی، 3(11)، صص 56-85.
عباس نژاد، حمید (2014). سیاست خارجی آمریکا؛ الگو و روند، چاپ اول، اصفهان: انتشارات مجد دانش.
عزیزی مهر، فردین (1396). «بررسی روابط فرا آتلانتیک در گستره ی نظم جهانی پس از جنگ سرد»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، 7(2)، صص 101-136.‎
فضلی پور، عظیم (1382). تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21، چاپ سوم، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
MacDonald, S. B (2020). European Destiny, Atlantic Transformations: Portuguese Foreign Policy Under the Second Republic, 1979-1992. Routledge.
Larivé, M. H (2019). Western European Union (WEU). In Oxford Research Encyclopedia of Politics.
Pennisi di Floristella, A (2019). United States and European Union Evolving Approaches in Southeast Asia: Moving Closer to Convergence or Divergence?. Journal of Current Southeast Asian Affairs38(2), 172-193.
Liu, H., Iqtidar, H., & Jaffar, A (2019). THE STRATEGIC PURPOSES OF THE POST-9/11 US FOREIGN AID TO PAKISTAN AND ITS IMPACTS. Global Journal of Political Science and Administration7(2), 50-66.