نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ معاصر و مدرس دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 مربی و عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

خلیج فارس بنا به موقعیت ژئوپلیتیک آن از دیرباز مورد توجه قدرت های جهانی بوده و امروزه نیز به عنوان یکی از مهمترین مناطق جهان نقش به سزایی در تولید انرژی ایفا می نماید، بنابراین تلاش برای اعمال نفوذ در این منطقه به یکی از سیاست های راهبردی قدرت های جهانی تبدیل گردیده و حضور ایالات متحده در منطقه در همین راستا تبئین گردیده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که، راهبرد آتی ایالات متحده وآینده حضور این دولت در منطقه خلیج فارس بر چه اساسی خواهد بود. نتیجه آنکه؛ به نظر می رسد سیاست ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، در حال تغییر باشد و سیاستمداران آمریکایی قصد دارند با اتخاذ رویکردی جدید به جای استفاده از سیاست هایی که بیشتر برایشان هزینه های سنگین به بار آورده و موجب از بین رفتن سرمایه های این کشور گردیده است، سیاست هایی را در پیش گیرند که علاوه بر تأمین منافع بلندمدت آنها، مشکلات داخلی ناشی از سیاست خارجی را حل و فصل نماید. از همین رو پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس با استفاده از ظرفیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و با بهره گیری از الزامات پیش روی به دنبال ایفای نقش موثرتری در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The future of the US presence in the Persian Gulf in the light of developments in the balance of power system in the region

نویسندگان [English]

  • ahmad alobatfard 1
  • seyed hekmatallah hashemipour 2

1 PhD student in Contemporary History and lecturer at Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Instructor and faculty member of the Department of Islamic Education, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

Due to its geopolitical position, the Persian Gulf has long been considered by world powers and today, as one of the most important regions in the world, plays an important role in energy production, so trying to influence this region is one of the strategic policies of power. Has become global and the US presence in the region has been explained in this regard. Using descriptive and analytical methods and relying on library resources, the present study seeks to answer the question, what will be the future strategy of the United States and the future of this government in the Persian Gulf region? The result is that; US policy in the Persian Gulf seems to be changing, and US politicians intend to take a new approach instead of using policies that have cost them dearly and led to the loss of US capital. To pursue policies that, in addition to securing their long-term interests, resolve domestic problems arising from foreign policy. Therefore, it is suggested that the Islamic Republic of Iran, as one of the main players in the Persian Gulf region, seeks to play a more effective role in the region by using its political, cultural and economic capacities and taking advantage of the requirements ahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • Persian Gulf
  • Balance of Power
  • Islamic Republic
  • Referral
اسدی، بیژن (1371). علایق و استراتژی ابرقدرت ها در خلیج فارس، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
اسدیان، امیر (1381). سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، جلد اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا (1398). «روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 11، صص 25-62.
تبارسوته، محمد سلمان و مهرورز، عباس (1399). «تاثیر سیاست خارجی آمریکا در قبال اسرائیل بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص 217-193.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
خواجه سروی، غلامرضا (١٣٩١). «نسبت انقلاب اسلامى ایران با بیداری اسلامى: وجه تشابه وتمایز»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامى، سال ٩، شماره ٢٨.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
دی یافی، میکائیل (1387). «خلیج فارس و لزوم برقراری نظام امنیتی جدید در خاورمیانه»، ترجمه علی قهرمانپور، آمریکا و خاورمیانه راهبردها و چالش ها، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.
عسگرپور، وهاب (1396). بررسی حضور استراتژیک آمریکا در منطقه ی خلیج فارس. قم: مولف.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
کریگ، مایکل (1387). «بررسی چهارچوب های امنیتی در خلیج فارس»، ترجمه خدیجه حیدری، آمریکا و خاورمیانه راهبردها و چالش ها، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کودب، لاورنس (1387). «جایگاه خلیج فارس در راهبرد امنیت ملی آمریکا»، ترجمه علی قهرمانپور، آمریکا و خاورمیانه راهبردها و چالش ها، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کوردسمن، آنتونی. اچ (1382). موازنه نظامی در خلیج فارس و خاورمیانه، ترجمه مجید خسروی، چاپ اول، تهران: سایه روشن.
Ehteshami, Anoushirvan (1999). After Khomeini: The Iranian Second Republic. E Motaghi and Z Poustinchi (translate).Islamic Revolution Documents Center, Tehran.
colman, Steve (2010). U.S. Mideast Arms Deal Aims to Stop Attack on Iran. Financial Times. September 20.
Mojtahedzadeh, Pirouz (2003). State and Boundaries in Geopolitical Regions of Persian Gulf. Tehran: studies Policy and International Publication] in Persian.
Molavi, Afshin (2005). the Soul of Iran, Nationals Journey to Freedom .New York: Norton.
Sungtae, park (2011). The Persian Gulf and U.S Strategy: Past and Future. Brandeis Journal of Politics.
Toprani, Anand (2019). Oil and The Future of u.s Strategy in The Persian Gulf, Public Affairs.