نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل تنوع و کثرت ریسک های تجاری و غیر تجاری نظیر محدودیت های وارداتی و صادراتی، سلب مالکیت، نوسانات نرخ ارز، بروز حالت جنگ و ...، نیاز به تضمین در قرارداد یک نیاز اساسی است؛ به گونه ای که در اصول قرادادهای تجاری بین المللی هم به وجود تضمین متناسب و کارآمد، اشاره شده است. بدیهی است انتخاب هر یک از روش های تضمین، نخست بر عهده طرفین و سپس بر عهده مشاوران شان است. نمونه های فراوانی از تضمین در حوزه تجارت بین الملل وجود دارد که برخی از آنها در واقع همان نهادهای تضمینی سنتی اند که کار کرد جدید و تحول یافته ای دارند؛ مانند رهن های بین المللی و برخی دیگر کاملا جدید بوده و حاصل تراوشات فکری حقوقدانان در واکنش به نیازهای تجاری آن زمان خلق شده اند (نظیر اعتبارت اسنادی).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Types of guarantees in international trade and their legal analysis

نویسندگان [English]

  • ali zare 1
  • Mokhtar Zardouei 2

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In international trade agreements, due to the diversity and multiplicity of commercial and non-commercial risks such as import and export restrictions, expropriation, exchange rate fluctuations, war, etc., the need to guarantee in the contract is a basic need; As stated in the principles of international trade agreements, the existence of a proportionate and efficient guarantee. Of course, the choice of any guarantee method is first the responsibility of the parties and then the responsibility of their advisors. There are many examples of guarantees in the field of international trade, some of which are in fact the same traditional guarantee institutions that have a new and evolved function; Like international mortgages and some others, they are completely new and have been created as a result of the intellectual leaks of lawyers in response to the commercial needs of the time (such as documentary credit).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • International
  • Guarantee
  • Letter of Credit
امامی، سید حسن (1375). حقوق مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ شانزدهم.
ربیعا، اسکیتی (1371). مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، تهران: انتشارات ندا.
ربیعی، حسین و محمدپور، علی (1396). «تحلیل روند و ویژگی‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با تأکید بر بنیان‌های جغرافیای نظامی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 3، شماره 4، صص  47-74.
کاتوزیان، ناصر (1388). درس هایی از عقود معین ۲، چاپ دوازدهم، تهران: گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر (1378). حقوق مدنی، عقود معین ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
کاتوزیان، ناصر (1395). دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۱، مقدمه علم حقوق سپرده نقدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
قریشی، سیدرسول (1397). «بازخوانی مسئولیت بین‌المللی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران: تحلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و سازوکار تعیین متجاو»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 3، صص53-82.
قشلاقی نیگجه، افشین و توحیدی، احمدرضا (1397). «واکاوی جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران از منظر حقوق بشردوستانه»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 3، صص 105-120.
مشایخ، شهناز و تبصری، سپیده سادات (1393). «سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورس ها»، مجله پژوهش حسابداری، شماره ۱۲، بهار.
موسویان، سید عباس (1393). «اسناد خزانه اسلامی از الف تا ی»، کد مقاله ۱۱۰۷۷۱ ارائه شده در وب سایت https://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=110778
نظام دوست، حسین (1392). «مبانی حقوقی پیام خزانه»، مجله بورس، شماره ۱۰۷، دی ماه.