نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای گرایش خاورمیانه، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

گفتمان، نظامی از دلالت های مرتبط به هم تشکیل شده است که مجموعه ای از نشانه ها در آن به صورت کلیت ساختار یافته در می آیند و معنایشان در آنجا تثبیت می گردد و در قالب آن رویه های اجتماعی شکل می گیرند. تعامل "خود" و "دیگری" بر ساخته و واقعیت معنادار و قابل درک می شود. تروریسم یکی از واژگان مبهم در عرصه بین المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو روبه‌رو هستیم. به نظر می‌رسد تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه گردیده، بیش از آنکه منطبق بر عینیت‌گرایی و پذیرش ثنویت ارزش/ واقعیت باشد، برگرفته از برساخت های گفتمانی و تبلیغی است. مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که مهم‌ترین دال‌های سازنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه چیست. در پژوهش حاضر، فضای گفتمانی، آرمان و اسطوره ایرانی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهور اسلامی ایران بررسی می‌شود. به منظور تحقق این هدف در وهله اول به‌طور مختصر رابطه گفتمان و سیاست خارجی مطرح می‌گردد. در این بخش ضمن نشان دادن نحوه تکوین و شکل‌گیری این گفتمان بیان می‌شود که گفتمان مزبور باعث تأسیس هویت نوین اسلامی- ایرانی می‌شود و بدین‌سان اهداف و منافع ملی این کشور بر اساس هویت اسلامی و گفتمان انقلابی در خاورمیانه تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Space, Iranian Ideology and Its Rule on Foreign Policy Discourse of the Islamic Republic of Iran in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Shaykh al-Islami 1
  • Mokhtar Rahimi 2
  • Ali Gasemi Fard 3

1 Assistant Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

2 M.Sc. Student of Regional Studies Middle East, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

3 Master's Degree Student in Diplomacy and International Organizations, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

چکیده [English]

Discourse is a system of interrelated meanings in which a set of signs are structured as a whole and their meanings are consolidated and social practices are formed. The interaction of "self" and "other" over constructed and reality becomes meaningful and understandable. Terrorism is one of the vague words in the international arena, which, because of the complexity of the concept and its implications, face a kind of crisis of meaning in defining and redefining territory. Definitions of terrorism and its dimensions appear to be derived from discursive and propaganda constructs rather than conformity with the objectivity and acceptance of the value / reality dualism. The article seeks to answer the question of what are the most important factors of the Islamic Republic of Iran's foreign policy in the Middle East. The present study investigates the Iranian discourse, ideals and myths and their impact on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. In order to achieve this goal, the relationship between discourse and foreign policy is briefly discussed first. In this section, while illustrating how this discourse was formed and shaped, it is stated that the discourse establishes a new Islamic-Iranian identity, thereby defining its national goals and interests based on Islamic identity and revolutionary discourse in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Islamic Republic of Iran
  • Foreign Policy