نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت مناسب استراتژیکی محل منازعه قدرت‌های بزرگ و محل بحران‌ها می‌باشد. موقعیت‌هایی مانند ارتباط با آب‌های آزاد، موقعیت خشکی مناسب ترانزیتی و وجود منابع معدنی و نفتی. قرار داشتن قدرت‌هایی مانند روسیه، ایران، عربستان و اسرائیل، همه این‌ها باعث شد کشور آمریکا به دلایلی که در این مقاله تبین می‌شود به بحران سوریه ورود پیدا کند. این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی اهداف آمریکا در بحران سوریه بر اساس مدل مدیریت بحران مایکل برچر بر اساس علل ایجاد بحران طبق نظریه آشوب گردآوری شده است. در این مقاله پس از بررسی بحران سوریه از منظر مدیریت مایکل برچر متغیرهای مستقل بررسی می‌شود و در ادامه متغیر وابسته به بازیگر که در این مقاله آمریکا می‌باشد تبین می‌شود. به نظر می‌رسد آمریکا در بحران سوریه به دنبال بالابردن ضریب امنیت رژیم اسرائیل، بازنگری سوریه در برقراری روابط راهبردی با ایران، قطع حمایت سوریه از جبهه مقاومت، منافع اقتصادی و رقابت با روسیه می‌باشد که این اهداف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The US role in the Syrian crisis with emphasis on Michael Burcher's crisis management model

نویسندگان [English]

 • AMIRHOUSHANG MIRKOUSHESH 1
 • bahador nokandeh 2
 • seyyed hossein babaie pahne kolaie 3

1 Assistant Professor of Political Science, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran

2 Graduate of Political Science, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran

3 PhD Student in Political Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Middle East region is a place of great power struggle and a place of crisis because of its strategically appropriate position. Situations such as contact with open water, convenient transit land, and mineral and oil resources. The presence of powers such as Russia, Iran, Saudi Arabia and Israel all led the US to enter the Syrian crisis for the reasons outlined in this article. This paper is a descriptive-analytical study aimed at examining the US objectives in the Syrian crisis based on Michael Burcher's crisis management model based on the causes of the crisis according to the theory of chaos. In this paper, after analyzing the Syrian crisis, Michael Burcher's perspective on independent variables is examined, followed by the actor-dependent variable in this article. In the Syrian crisis, the United States appears to be seeking to bolster the security of the Israeli regime, Syria's reassessment of its strategic relationship with Iran, Syria's withdrawal of support from the resistance, economic interests and competition with Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Syrian Crisis
 • Crisis Management Model
 • Michael Burcher
 • Middle East
 • USA
 1. آجورلو، حسین (1390). «تحولات سوریه: ریشه ها و چشـم انـدازها»، فصـلنامه مطالعـات خاورمیانـه، سـال هجدهم، ش 3.

  احمدی، حمید (1391). ریشه‌های بحـران در خاورمیانـه، تهـران، انتشـارات کیهان.

  اسنایدر، گریک. ای (1384). امنیت و اسـتراتژی معاصـر، متـرجم سـید حسـین محمـدی نجم، تهران: دورة عالی جنگ: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.

  اند دیل، ریچی (1376). ریشه‌های جنگهای اعراب واسرائیل، ترجمـه ارسـطو آذرسا، تهران، امیرکبیر.

  برچر، مایکل (1382). بحران در سیاست جهان، ظهور و سقوط بحران‌ها، ترجمه میرفردین قریشی، ج 1، تهران: مطالعه راهبردی.

  برچر، مایکل (1382). بحران در سیاست جهان، یافته‌ها و مطالعات موردی، ترجمه حیدر علی بلوچی، ج،2 تهران: مطالعات راهبردی.

  برچر، مایکل، ویکلنفلد جاناتان (1382). بحران، تعارض، بی ثباتی، ترجمه علی صبحدل، تهران: مطالعات راهبردی.

  حاذق نیکرو، احمد، (1391). «قدرت نرم انقـلاب اسـلامی و تـأثیر آن بـر بیـداری اسـلامی در جهـان»، فصلنامه پانزده خرداد، سال نهم، دوره سوم، ش31.

  خلیلی، محسن؛ سلیمانی پور، زهرا؛ عشرتی خلیل آباد، فهیمه (1392). «بررسی بحران آذربایجان بر پایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال چهاردهم، شماره 55، صص 147-184.

  داویتاشویلی، زوراب (1378). «زمینه‌های قومی-جغرافیای بحران سیاسی در قفقاز»، ترجمه بهرام امیراحمدیان، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 146-145.

  دهشیری، محمدرضا و گلستان، مسلم (1395). « فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، دوره 8، شماره 28، پاییز.

  روزنا، جیمز (1384). آشوب در سیاست جهان، مترجم: علیرضا طیب، تهران: انتشارات روزنه.

  سینایی، وحید؛ غلامرضا ابراهیم آباد. (1383). «جهانی شدن و کثرت گرایی»، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 11، شماره 4.

  کاظمی، علی اصغر (1366). مدیریت بحران‌های بین‌المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

  قاسمیان، روح االله (1392). کنکاشی در تحولات سوریه؛ ریشه‌ها، بـازیگران سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تمدن ساز.

  نصراالله، سیدحسن،91/9/26 سخنرانی دبیرکل حـزب االله لبنـان در بیسـت وسومین مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان حزب االله"، خبرگزاری تسنیم.

  واعظی، محمود (1388). رویکردهای سیاسی امنیتی آمریکا در خاورمیانه، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس.

  واکر، استیون (1388). بحران، در کتاب: مارتین گـریفیتس [ویراسـتار]، دانشـنامه روابـط بـین الملـل وسیاست جهان، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

  Fisher, Max, (2013), “The Four Reasons Russia Won’t Give up Syria, no24Matter what Obama does”, The Washington Post, 21/9/2013 available at:www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/09/05/the-four-reasonsrussia-wont-give-up-syria-no-matter-what-obama-does/?print=1,2013 (Accessed In 8 February 2014).

  Snyder, Michael, (2013), “Is the United States Going to Go to War With Syria over a Natural Gas Pipeline?” The Economic Collapse, September 3rd, 2013 available at: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/is-the-unitedstates-going-to-go-to-war-with-syria-over-a-natural-gas-pipeline (Accessed in May 4, 2014).

  Venturini, George, (2013), “The Proxy 'Civil War' In Syria Is about Gas, Oil And Pipelines”, Countercurrents.org, http://www.countercurrents.org/venturini

  1. Pdf (Accessed in January 4, 2014).

  Zezima, Katie, (2014), “Eight Key Takeaways from Obama’s West PointSpeech”, the Washington Post, 28 May 2014, available at: http: //www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/05/28/highlights-fromobamas-west-point-speech.

  Allison, Roy, (2013), “Russia and Syria: Explaining Alignment, with aRegime in Crisis”, International Affairs, Vol. 89, No. 4.