نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحولات اخیر در سوریه بدون تردید سخت ترین چالش داخلی نظام حاکم بر سوریه، تاکنون بوده است. این تحولات بسیاری از سردرگمی کرده است. البته این امر به نقش دولت های منطقه را هم در موضعگیری و نوع برخورد با این تحولات دچار تعارض و مهم منطقه‌ای سوریه و اهمیت این کشور بر تحولات منطقه بر می‌گردد. بدون تردید بحران در سوریه، محدود به مرزهای داخلی این کشور نبوده و تاثیرات مهم منطقه‌ای و حتی جهانی داشته است. بحران سوریه بر کشور ایران و ترکیه تأثیر گذاشته و چالش‌های را در روابط این دو کشور پدید آورده است. رویکردهایی که توسط ایران و ترکیه در سال‌های اخیر در عرصه سیاست خارجی دنبال شده، ریشه در تفاوت‌های تاریخی و رفتار سیاستگذاران و انگیزه‌های دو کشور دارد. تفاوت بین اهداف استراتژیک ایران و ترکیه است که دیدگاه‌ها و سیاست‌های این دو کشور در قبال تحولات سوریه را تعیین می‌کند. رفتار تهران و آنکار، بحران سوریه و دیگر تنش‌های منطقه‌ای و البته تحولات جهان عرب، نقش تعیین کننده‌ای در تعریف چشم انداز خاورمیانه دارد. در ادامه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال سوریه به دنبال چه اهدافی است و این اهداف چه آثار منطقه‌ای در پی دارد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Comparison of Iranian and Turkish Foreign Policy on Syrian Developments (Dimensions and Approaches)

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahangiri 1
  • naser garousi 2

1 PhD in Political Science, Iran Issues, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Member of the Faculty of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Recent developments in Syria have undoubtedly been the most difficult internal challenge the Syrian regime has ever faced. These developments have confused many. This, of course, also relates to the role of regional governments in positioning and dealing with these important regional conflicts in Syria and the importance of this country to regional developments. Undoubtedly, the crisis in Syria is not limited to its internal borders and has important regional and even global impacts. The Syrian crisis has affected Iran and Turkey, posing challenges to their relations. The approaches pursued by Iran and Turkey in recent years in the field of foreign policy are rooted in the historical differences and behavior of policymakers and the motives of the two countries. It is the difference between Iran's and Turkey's strategic goals that determine the views and policies of the two countries on developments in Syria. The behavior of Tehran and Ankara, the Syrian crisis and other regional tensions, and of course the developments in the Arab world, have a decisive role in defining the Middle East perspective. This study seeks to answer the question of what are the goals of Iran and Turkey's foreign policy towards Syria and what are the regional implications of these goals?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • Iran
  • Turkey
  • comparative study
  • foreign policy
اخباری، محمد.(.(1383 جغرافیای کشورهای هم جوار ترکیه، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
اسدی، علی اکبر.(مهر.(1390 "سیاست خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه، غلبه غرب گرایی به اسلام گرایی"، دفتر مطالعات مرکزی پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره 384، صص .14-35
آقا محمدی، ابراهیم.(پائیز .(1390 "چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار در سیاست خارجی ایران"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 4، شماره 4، صص .58-73
اکبری کریم آبادی، نورالدین (تابستان"(1390 تاثیر انقلاب اسلامی بر خیزش های مردمی در کشورهای عربی"، فصلنامه پانزده خرداد، دوره 3، سال 8، صص .22-67
امیری، علی؛ و رضایی، فاطمه.(پائیز " .(1390 عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه شاخص ها و پیامدهای آن در خاورمیانه"، مجله روابط خارجی، سال 3، شماره 3، صص .80-99
برزگر، کیهان.(.(1390 "روابط ایران و ترکیه: آثار آن بر استراتژی های سیاسی - امنیتی اسرائیل"، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 44، سال 11، صص .98-115
بیات، ناصر.(" .(1390 نقش ترکیه در تحولات خاورمیانه با تاکید بر تحولات سوریه،" فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، سال 2، شماره 2، صص .1-15
خمینی، سید روح االله.(.(1369 صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رمضانی، روح االله.(.(1380 چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران( ترجمه علیرضا طیب)، تهران: نشر نی.
قهرمان پور، رحمن.(.(1383 امنیت بین الملل فرصت ها و تهدیدات و چالش های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
کرمی فرد، رضا.(.(1391 تحلیل ژئوپولیتیکی روابط ایران و ترکیه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی، منوچهر.(.(1377 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران : اصول و مسائل، تهران: دادگستر
مرادیان، محسن.(.(1385 برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی - دفاعی - اقتصادی - اجتماعی) ، تهران : موسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
هینه بوش، ریموند.(" .(1384 روابط بین المللی کشورهای خاورمیانه"، (ترجمه عسگر قهرمانپور)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 8، شماره 3، صص .40-58