نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

ایالات ‌متحده ‌آمریکا در سال‌های اخیر با اعمال فشارهای مضاعف به ‌بهانه وجود شائبه ‌در برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های بی ‌سابقه‌ای را علیه جمهوری ‌اسلامی اعمال کرده است. علاوه بر این، به‌کمک دستگاه‌های تبلیغاتی خود تلاش کرده تا افکار عمومی جهان را نسبت به‌ایران حساس کرده و چهره‌ای جنگ‌ طلب از کشور در ذهن جهانیان تصویر کند. به ‌نظر می‌رسد راه برون‌ رفت از فضای فعلی و خنثی کردن راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک ایالات ‌متحده، بهره‌گیری از مؤلفه‌های مولد قدرت نرم جمهوری ‌اسلامی است. در این راستا می‌توان از «دیپلماسی عمومی» به‌ مثابه ‌ابزار قدرت نرم جمهوری ‌اسلامی جهت «تصویر سازی» مثبت و حقیقی در افکار عمومی جهان بهره برد. به عقیده برخی از نظریه پردازان تنها راه مهار ایران از طریق قدرت نرم آمریکا است که هزینه کمتر و نتیجه بهتر و سریع‌تر می‌دهد. دولت آمریکا در طول تجربه‌خود از عملکرد و ماهیت عقیدتی و فرهنگی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران، به‌این نکته مهم وقوف پیدا کرده است که ماهیت، چیستی، توان و قدرت ایران، بیش از هر چیز معطوف به‌توانمندهای نرم، فرهنگی و ارزشی است. به‌همین جهت این کشور در کنار رویکرد تحریم، تهدید و فشارهای اقتصادی و سیاسی خود به مقابله نرم روی آورده و در پی تضعیف پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌عنوان یک راهبرد کلیدی برآمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran's Soft Power Strategies to Combat US Smart Power

نویسندگان [English]

  • reza joneydi 1
  • masoud mollaie 2

1 Faculty member of Imam Hossein University, Tehran, Iran

2 Graduate of Regional Studies, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, the United States has imposed unprecedented sanctions on the Islamic Republic by exerting additional pressure on Iran's nuclear program. In addition, through its propaganda agencies, it has tried to make the world's public opinion sensitive to Iran and portray a warlike image of the country in the minds of the world. The way out of the current atmosphere and thwart US political and diplomatic strategies seems to be to take advantage of the Islamic Republic's soft power-generating components. In this regard, public diplomacy can be used as a tool of the Islamic Republic's soft power to positively and truly portray public opinion in the world. Some theorists believe that the only way to contain Iran through US soft power is to pay less and get better and faster results. Throughout its experience of the ideological and cultural nature and function of the Islamic Republic of Iran system, the US government has realized that the essence, nature, power and power of Iran is primarily focused on soft, cultural, and value abilities. For this reason, along with its approach to sanctions, threats and economic and political pressures, the country has taken a soft tack and has sought to weaken the Islamic Republic of Iran's belief system as a key strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • smart power
  • public diplomacy
آشنا، حسام الدین و محمد صادق اسماعیلى (1390)، درآمدى بر قدرت هوشمند، مطالعاتى براى جمهورى اسلامى ایران، تهران :مرکز آینده پژوهى علوم و فناورى دفاعى، مؤسسه آموزشى و تحقیقاتى صنایع دفاع.
پیشگاهى فرد، زهرا؛ محمدباقر قالیباف، مهدى پورطاهرى و على صادقى (1390) .جایگاه قدرت نرم در قدرت ملى با تأکید بر جمهورى اسلامى ایران، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 61
حسن خانى، محمد (1384). دیپلماسى فرهنگى و جایگاه آن در سیاست خارجى کشورها، مجله دانش سیاسى، شماره 2
توسلی، حسین(1393)، چالش های آمریکا در حوزه قدرت هوشمند، خبرگزاری فارس، قابل دسترس در آدرس:
تقی‌زاد، سیدحمید ه(1391)، دور جدید دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران؛ پایگاه خبری-تحلیلی برهان، قابل دسترس در آدرس: www.borhan.ir/Nsite/Fullstory/News/3175
خبرنامه هفتگی آمریکا،  عملکرد اوباما در اجرای قدرت هوشمند، شماره 83، اردیبهشت 1393، صص 29-43
خواجوئی، محمد(1387)، اوباما و قدرت هوشمند، قابل دسترس در آدرس: http://vista.ir/article/362045(دسترسی در تاریخ: 5/5/1393)
قدرت هوشمند آمریکا، سایت تحلیلی اندیشه و عمل پویا (موسسه اندیشه و عمل پویا)، شهریور1390،  قابل دسترس در آدرس:  http://andishe-ap.org/index.php/foreign-policy/65-smart-power-the-approach-to-governing-americas-foreign-policy(دسترسی در تاریخ: 16/6/93
قاسمی، مهدی(1393)، راهبرد قدرت هوشمند امریکا در خاورمیانه و عدم کارایی آن، موسسه مطالعات آمریکا، فروردین 1393، قابل دسترس در سایت:  http://www.asipress.ir/vdcbswb0.rhb58piuur.html(دسترسی در تاریخ: 2/4/93
قاسمی، مهدی(1393)، عملکرد اوباما در اجرای قدرت هوشمند، موسسه مطالعات آمریکا، فروردین 1393، قابل دسترس در سایت:
مطهرنیا، مهدی(1391)، گام های برای تحقق قدرت هوشمند، قابل دسترس در آدرس: http://www.panjerehweekly.com(دسترسی در تاریخ: 14/4/1393)
نای، جوزف(1393)، «آینده قدرت»، ترجمه احمد عزیزی، نشر نی، تهران 1393
البرزی محمدرضا( 1368)، ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن بیست. تهران. نشر سفیر
بیکی، مهدی(1389)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی لبنان، تهران: دانشگاه امام صادق،
دهشیری، محمدرضا(1390)، قدرت نرم انقلاب اسلامی ونقش آن در ارتقای بیداری اسلامی، ویژه نامه نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ج.ا.اریان در خارج از کشور، شماره اول، شهریور 90 .
دهشیری، محمدرضا(1388)، بازتابهای مفهومی انقلاب اسلامی در نظام بین الملل، تهران: انتشارات مطالعات علمی و فرهنگی، 1388
روشندل جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، چاپ پنجم، تهران انتشارات سمت، 1387
رنجبران، داود (1388)، «جنگ نرم»، انتشارات ساحل اندیشه، تهران 1388
شرف الدین، سید حسین (1384)،«قدرت نرم آمریکا و ایران»، فصلنامه علوم سیاسی سال هشتم، شماره 31 ، پاییز
قشقاوی، حسن(1389)، دیپلماسی عمومی(مجموعه مقالات)، تهران، اداره کل اطلاعات و مطبوعات، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه
کبریایی زاده، حسین (1390)، قدرت هوشمند ج.ا.ایران و انقلابهای خاورمیانه، ماهنامه روابط فرهنگی،  سال نخست/ شماره 4/ دی 1390
گلشن پژوه، محمودرضا ( 1387)،  جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم(نگاهی به قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران)، ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، چاپ اول
Hinen, Games (2008), Smart Power in the World, University, New York
Nye, Josephs (2003), Us Power and Strategy after Iraq, Foreign Affairs, Volume 82, Number 4.
Nye, Josephs (1991), bound to Lead: the Changing nature of American Power, Basic Books.
Nye, Joseph s. Soft power the mean to success in World politics, published in the United State by Public Affairs, 2004
Nossel, Suzanne , Smart Power, Foreign affairs .march/april 2004, Accessible in:  http://www.foreignaffairs.com/articles/59716/suzanne-nossel/smart-power
(accessed, 21تیر 1393  )
Zhang, Yazhi.(2001), On the Disintegration of the Soviet Union, From the Perspective of Soft Power in Culture, http//dlb.ut.ac.ir/Idl1.
Kemp. And Harkavy, R. the strategic Geography of Middle East, translated by: mehdi Husseini matin, research institute for strategic studies, Tehran, 2004