نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد ونیز یکسان بودن راه ترقی برای آن دو یک اصل اساسی است و بدون شک این به این معناست که به حقوق زنان احترام زیادی گذاشته شده است. از طرفی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضا و الحاق کشورها مفتوح گردیده است در این مقاله به حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان با عطف به دو واژه (تبعیض یا تفاوت) پرداخته می‌شود و محقق علاوه بر ذکر کلیات، مغایرت‌هایی را در این مساله در اسلام و کنوانسیون مذکور عنوان کرده و به تحلیل و بررسی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's rights in Islam and the Convention prohibiting any discrimination against women

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahangiri 1
  • naser garousi 2

1 PhD in Political Science, Iran Issues, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Member of the Faculty of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In Islam, equality of values ​​between men and women and the same way of progress are an essential principle for both of them, and this undoubtedly means that women's rights are highly respected. On the other hand, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is a set of articles on women's rights that was adopted by the UN General Assembly in Resolution No. 180/34 on December 27, 1979, and is open to signature and accession by States. Women's rights in Islam and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women are addressed in two terms (discrimination or difference), and the researcher, in addition to referring to generalities, identifies and analyzes the contradictions in this issue in Islam and the Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Rights
  • Islam
  • Difference
  • Discrimination
  • Convention on the Elimination of Discrimination
کارل ، ولمن  (1380 )، مفاهیم حق ، مترجم : احمد حسین شریفی ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
انصاری ،مرتضی (1410 ) مکاسب ، محقق : محمد کلانتر ، منشورات موسسه الغور للمطبوعات
کوه کمری ، محمد حجت  (1409 ) ، البیع، موسسه النشر الاسلامی
تقوی دهاقانی ، حسن (1381)آسیب شناسی فمینیسم (در حوزه جنسیت –تابعیت و خانواده ) انتشارات موسسه فرهنگ منهاج
هاشمی ، محمد (1379)حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،چ3، ج2، انتشارات دادگستر
عاملی ، زین الدین بن علی (1408 ) مسالک الافهام ،ج41 ،  انتشارات المعارف الاسلامیه
نجفی ، محمد حسن (1400 ) جواهر الکلام ،جلد 31 ، داراحیاء التراث العربی
جمشیدی ، اسدالله و همکاران (1385 )زن در فرهنگ و اندیشه اسلامی ،مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رساله استفتائات (1371) چاپ تهران
باقرزاده ،محمدرضا (1388 ) نیم نگاهی به حقوق زن در اسلام ،نقدی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، شماره 7 ، فصلنامه معرفت
مطهری ، مرتضی (1371) نظام حقوق زن در اسلام ،انتشارات صدرا
آیت اللهی ، زهرا (1380 ) زن ، دین ، سیاست ، انتشارات سفیر صبح
کار ،مهر انگیز (1378 ) رفع تبعیض از زنان ، انتشارات پروین
جعفری ، محمد تقی (1366 ) تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ، جلد 1، انتشارات اسلامی
کارل  ، الکسیس (1390 ) انسان موجود ناشناخته ، چ13، انتشارات دنیای کتاب
حر عاملی ، محمد ین حسن (1385) وسائل الشیعه ، ج 2، انتشارات موسسه آل البیت
محقق داماد ، مصطفی ( 1374 ) بررسی فقهی حقوقی حقوق خانواده ،نکاح و انحلال آن ، چاپ 5 ، انتشارات علوم اسلامی
کاتوزیان ، ناصر (1389) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چ27،انتشارات میزان
السایس ،محمد علی ، السبکی ، عبداللطیف ، کرسون ، محمد ابراهیم (1415) تفسیر آیالات الاحکام ، انتشارات دارابن کثیر
جمشیدی ، اسدالله و همکاران (1385) جستاری در هستی شناسی زن ، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
الزمخشری ،محمد بن عمر (بی تا ) الکشاف عن حقائق غوامص التنزیل ، جلد 1، بی جا
خویی , ابوالقاسم , منهاج الصالحین , 1410 ق, مدینه العلم
منتظری , حسین علی , دراسات فی ولایه الفقیه و فقیه الدوله الاسلامیه , 1408 ق, المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه
پزنده , زهرا , حقوق و تکالیف متقابل زوجین در فقه شیعه , 1370 , چاپ اول , انتشارات چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی
عسگری و همکاران , فلسفه ریاست  شوهر برخانواده , 1381, انتشارات فرهنگ کوثر