نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

واقع گرایی یکی از پارادیم های غالب روابط بین الملل بوده که تا کنون به طور گسترده برای تحلیل رویداد های جاری روابط بین الملل مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر مربوط به مفروضه های قابل اطلاق آن به رویدادهای جاری نظام بین المللی بوده و دلیل دیگر آن مربوط به بنیان های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی این رویکرد است که قدرت تحلیلی بسیاری قوی را برای پژوهشگران عرصه سیاست جهانی فراهم کرده است که همین دو امر زمینه وارد شدن انتقادات بسیاری از سوی سایر مکاتب روابط بین الملل به این نظریه را فراهم کرده است. لذا هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مهمترین نقد های فرانظری است که به این تئوری وارد شده است. در این راستا پرسشی که مطرح می شود این است که بیشترین و مهمترین انتقادات درون پارادایمی و برون پارادایمی که بر نظریه نوواقع گرایی والتز وارد شده است، چیست؟ در پاسخ گفته می شود بیشترین نقد درون پارادیمی که بر نظریه والتز وارد شده است مربوط به مفروضه های نظریه نوواقع گرایی والتز است که شامل: فرض توازن قوا، فرض دولت محوری، فرض سیستمیک بودن نظام و فرض عقلانیت آن است و نیز مهمترین و بیشترین نقدهای برون پارادایمی مربوط به بنیان های مادی گرایانه، عینی گرایانه و اثبات گرایانه این نظریه است که از سوی جریان تأمل گرا وارد شده است. شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی است و روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An in-paradigm and out-of-paradigm critique of Waltz's theory of neorealism

نویسنده [English]

  • mahdyeh heydari

PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Realism is one of the dominant paradigms of international relations that has been widely used to analyze current events in international relations. One of the reasons for this is related to its assumptions applicable to current events in the international system, and the other reason is related to the ontological, epistemological and methodological foundations of this approach, which has a very strong analytical power for researchers in the field of global politics. These two issues have led to much criticism from other schools of international relations. Therefore, the aim of this study is to investigate and analyze the most important transnational critiques that have been introduced into this theory. In this regard, the question that arises is what are the biggest and most important criticisms within the paradigm and outside the paradigm that has been introduced into Waltz's theory of realism? In response, it is said that the most critical critique of Waltz's theory is the assumptions of Waltz's theory of realism, which include: the assumption of balance of power, the assumption of central government, the assumption of the systemic system and the assumption of its rationality. Extra-paradigmal critiques relate to the materialist, objective, and positivist foundations of this theory, which have been introduced by the current of reflection. The data collection method is library and internet information and the research method in this research is based on descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnationalism
  • New Realism
  • Paradigm
  • Extra Paradigm
  • Kenneth Waltz
استیو، اسمیت و بلیس، جان (1383). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر.
اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، محسن (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 204-179.
برچیل، اسکات و دیگران (1391). نظریه های روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح الله طالبی آرانی، تهران: میزان.
دهقانی فیرزآبادی، سید جلال (1393). فرانظریه ی اسلامی روابط بین الملل، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف زاده، حسین (1381). نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، تهران: سمت.
شیهان، مایکل (1388). امنیت بین الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قوام، عبدلعلی و فاطمی نژاد، سید احمد؛ سعید شکوهی (1393). نظریه ی روابط بین الملل پیشینه و چشم انداز، تهران: نشر قومس.
لیتل، ریچارد (1386). تحول در نظریه های موازنه ی قوا، ترجمه غلامعلی چگینی زاده، تهران: ابرار معاصر.
گریفیتس، مارتین (1393). پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
مشیر زاده، حمیرا ( 1384). تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: سمت.
لینک لیتر، اندرو (1386). نو واقع گرایی، نظریه های انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه های طیب، تهران: وزارت امور خارجه.
مرشایمر، جان (1388). تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگینی زاده، تهران: وزارت امور خارجه .
ونت، الکساندر (1384). نظریه ی اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران:  وزارت امور خارجه.
والتز، کنت نیل (1392). نظریه ی سیاست بین الملل، ترجمه غلامعلی چگینی زاده، داریوش یوسفی، تهران: وزارت امور خارجه.
Ashley, Richard (1984). "The Pover of Neorealism", international organization.Vol.12, No, 5.
Brown, Chris (2017). "Structural Realism, Classical Realism and Human Nature", intenational relations journal, Vol, 23, No. 2.
Crawford, Netac (2018). "Human Nature and World Poaitecs: Rethinking man", International Ielations journal, Vol, 23, No. 2.
Elshtain, jean Bethke (2016). "Woman the Stats and War, international relations, journal, Vol, 23, No, 2
keohen, Robert (1986). Neoralism and its Critics  ,
Mearshimer, Johen (2018). ”Reckles State and Realism, International Relations, Vol- 7. No, 2.
Mearshimer, Johen J. (1994). “The False Promise in International Institution, international security, Vol, 19, No, 31.
Ounf, Nicholas (2015). “Structure? What Structure”, Journal of International Relations, Vol 23, No, 2.
Powles, Robert (2018). “Anarchy in International Relation Theory : the Neorealism, Neoliberalism, Dabeat”, international organization, Vol 4, No, 2.
Sorensen, Goerge (2019). “Big and Important Thinking in IR: Structuralism and the Neglect of Change in State Hood”, international relations, journal, vol- 23. No, 2.