نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرانف ایران

چکیده

فضاهای دانشگاهی و آکادمیک در عصر حاضر و در اثر چرخش‌های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در عصر نوین دچار تغییر و تحول شده و اهداف و کارکردهای آن‌ها مورد دگردیسی واقع گردیده است، از این رو پرداختن به نقش و کارکرد دانشگاه صنعتی مالک اشتر در فرآیندها و روندهای نوین و بدیعی به سان دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه می تواند جایگاه این دانشگاه را به صورت تصاعدی ارتقاء ببخشید. در این پژوهش ما به بررسی این پرسش می پردازیم که دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه چگونه می تواند نیازهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر را تأمین کند؟ این نگاره به عمده‌ترین فرصت ها و چالش های موجود در مسیر پیشبرد دیپلماسی علمی و فناوری ایران در کشور ترکیه می پردازد که دانشگاه صنعتی مالک اشتر از طریق پی جویی آن‌ها می تواند دستاوردهای دفاعی-امنیتی قابل قبولی را برای کشورمان به ارمغان آورد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی محسوب می گردد و از روش کتابخانه ای و با استفاده از نظریه و رویکرد «دیپلماسی علم و فناوری» جهت تبیین موضوع استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Malek Ashtar University of Technology in Iranian Diplomacy of Science and Technology in Turkey

نویسندگان [English]

  • aboutaleb shafaghat 1
  • seyyed asghar jafari 1
  • saeeid chehrazad 2

1 Member of the faculty and assistant professor of Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 PhD student in Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Academic and academic spaces have been transformed in the modern age due to social, cultural and technological trends in the modern era and their goals and functions have been transformed, thus addressing the role and function of Malek Ashtar University of Technology in processes and processes. New and innovative trends in the field of Iranian diplomacy of science and technology in Turkey can enhance this university's status progressively. In this study, we examine the question of how can Iranian diplomacy of science and technology in Turkey meet the needs of Malek Ashtar University of Technology? This painting addresses the major opportunities and challenges in the path of advancing Iran's scientific and technological diplomacy in Turkey through the pursuit of which Malek-Ashtar University of Technology can bring acceptable defense-security gains to our country. This research is a descriptive and analytical research and uses the library method and the theory and approach of "science and technology diplomacy" to explain the topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Turkey
  • Malek Ashtar University
  • Diplomacy of Science and Technology
بنیادی نائینی، علی؛ صدوق، محمود (1396). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 7، شماره 17.
داودی، علی اصغر (1393). «دیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان: فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال 3، شماره 11.
دیویس، لوید و رابرت جی پتمن (1396). دیپلماسی علم روزی نو یا صبحی کاذب؟، ترجمه جواد مشایخ، عفت نوروزی، سعیده صارمی، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
ذاکر صالحی، غلامرضا (1390). «بررسی وضعیت موجود علم و فناوری در ایران و جایگاه آن در برنامه­های توسعه»، نشریه برنامه ریزی و بودجه، سال 16، شماره 4.
ذولفقازاده، محمدمهدی و دیگران (1394). «تجربه دیپلماسی علم و فناوری در دنیا: کاوشی در نهادها، اولویت‌ها و اقدام‌های چند کشور منتخب»، سیاستنامه علم و فناوری، دوره 5، شماره 1.
ذولفقازاده، محمدمهدی و دیگران (1395). «نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان»، فصلنامه رشد فناوری، سال 12، شماره 48.
روفینی، پیر برونو (1397). علم و دیپلماسی بعد جدیدی از روابط بین الملل، ترجمه سید مهدی قائمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
صدوق، محمود، بنیادی نائینی، علی (1395) آشنایی با دیپلماسی علم و فناوری، تهران: نشر آینده پژوه.
فیروزآبادی، مرتضی (1390). بررسی مفهومی دیپلماسی علم و فناوری و ترسیم وضع موجود در جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
قدیمی، اکرم (1396). «کارکرد دیپلماسی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 1.
گلشن پژوه، محمودرضا (1387). جمهوری اسلامی و قدرت نرم؛ نگاهی به قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
مقیمی، طلیعه و حمیدرضا آراسته و کامران محمدخانی (1395). «مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات میان رشته‌ای نظام‌های آموزش عالی و سیاست خارجی؛ مورد مطالعه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، فصلنامه میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 8، شماره 4.
موسوی زارع، جواد و دیگران، (1396). «بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 13، شماره 3.
میرعمادی، طاهره (1396). مقدمه‌ای بر دیپلماسی علم و فناوری، تهران: مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.