نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با طرح این سؤال که حقوق شهروندی چه تأثیری بر ارتقای حکمرانی مطلوب شهری دارد به این نتیجه رسیده است که حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام و از نیازهای امروز هر جامعه ای است و الگوی حکمرانی مطلوب می تواند نظریه ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود. نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی و حاکمیت قانون، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی می باشد. اهمیت این مقاله از آنجاست که امروزه به دلیل گسترش بی رویه شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرها، کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی از قبیل آلودگی زیست محیطی، عرضه نامناسب مسکن، کمبود اشتغال، فقر شهری و نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و ... روبه رو هستند. مدیریت شهری در ایران به دلیل تمرکزگرایی، مدیریت بخشی و برنامه های شهری برون گرا، از روش های مدیریتی مشارکتی و حکمرانی خوب شهری فاصله گرفته و جای خالی شهروندان فعال در اداره شهرهای ایران احساس می شود. مفهوم حکمرانی خوب شهری به تعامل بخش دولتی و خصوصی و شهروندان در اداره امور شهری در یک جریان افقی تأکید دارد و به نوعی ضعف ساختارهای مدیریتی سنتی و دولت مدار را نشان می دهد. هدف از انجام این مقاله تحلیل ارتباط بین حقوق شهروندی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب شهری برای دستیابی به شهر پایدار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citizenship rights and promoting good urban governance

نویسنده [English]

  • Syed Javad Hosseini

Master of Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

By examining the impact of citizenship on the promotion of good urban governance, this research has concluded that citizenship is one of the most important issues of any system and of the needs of any society today and that a good governance model can provide a new theory in responding to Provide and guarantee economic, social, cultural and collective rights. Good governance theory, which is a model for sustainable human development with a mechanism of practical interaction with features such as participation, transparency, accountability, effectiveness, efficiency and the rule of law. The importance of this article is that today, due to the overwhelming expansion of urbanization and physical development of cities, developing countries are facing problems such as environmental pollution, inadequate housing supply, lack of employment, urban poverty and social, economic and other inequalities. Are facing. Urban Management in Iran Due to its centralization, sectoral management and extroverted urban plans, it is far from participatory management practices and good urban governance, and the vacancy of active citizens in managing Iranian cities is felt. The concept of good urban governance emphasizes the interaction of the public and private sectors and the citizens in managing the urban affairs in a horizontal way and illustrates some of the weaknesses of traditional governance structures and of the state. The purpose of this paper is to analyze the relationship between citizenship rights and the realization of indicators of good urban governance to achieve a sustainable city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Rights
  • Good Governance
  • Participation
  • Urban Management
- الوانی، سیدمهدی (1388)، «حکمرانی خوب شبکه‌ای از کنشگران جامعه مدنی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، صص 5-1.
- الوانی، سیدمهدی و  محسن علیزاده ( 1386)، «تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب  در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، بهار، شماره 53، صص 24-1.
- اوغلو، دارون و جیمز ای. رابینسون (1393)، چرا کشورها شکست می‌خورند؛ ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر، ترجمه علی حبیبی، تهران، انتشارات نور علم.
- برادران‌شرکا، حمیدرضا و سعیدملک الساداتی (1387)، «حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی»، فصلنامه راهبرد، شماره 48.
- پورعزت، علی‌اصغر (1387)، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران، انتشارات سمت.
- خالقی، امیرحسین (1395)، «تعامل دولت و ذینفعان توسعه»، روزنامه دنیای اقتصاد، 22 بهمن.
- رفیعی، محمدحسین (1380)، توسعه ایران: نقدی بر گذشته،راهی به سوی آینده، تهران، نشر صمدیه.
- زارعی، محمدحسین (1383)، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40.
- شاه‌آبادی، ابوالفضل و نیما نیلفروشان (1392)، «تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادی، سال 21، بهار، 164-147.
- شجاعی، منوچهر (1381)، «تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری ایران»، مجله دانش مدیریت، سال پانزدهم، شماره 56.
- شریف‌زاده، فتاح و رحمت‌الله قلی‌پور (1382)، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان، صص 109-93.
- شریفیان‌‌ثانی، مریم (1380)، «مشارکت شهروندی، حکمرانی  شهری و مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8، زمستان.
- قلی‌پور، رحمت‌الله (1387)، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک و دانشگاه آزاد اسلامی.
- کاظمی، حجت الله (1393)، «جهانی شدن و دولت‌های توسعه گرا؛ سویه های تغییر و تداوم نقش دولت در فرآیند توسعه»، فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 1، بهار
- کریمی‌مله، علی (1391)، «تاملی نظری در نسبت حکمرانی خوب  و امنیت ملی»،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان
- کمالی، یحیی (1388)، «حکمرانی خوب چیست؟»،؛ ماهنامه تدبیر، شماره 206، تیر.
- مور، برینگتون (1375)، ریشه‏های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- میرسپاسی، ناصر (1378)، «نگرشی راهبردی برنظام اداری و توسعه»، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 43، بهار، صص10-1.
   آزبورن، دیوید و گیبلر، تد (۱۳۸۴)- اثر روحیه کارآفرینی در متحول ساختن بخش دولتی، مترجم فضل‌ا… امینی، نشر فرا
    پاداش، حمید، جهانشاهی، بابک و علی صادقین (۱۳۸۶)- «مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی شهری»، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره ۱۹-۲۰
    شریفیان ثانی، مریم (۱۳۸۰)- «مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری. شماره ۸
قاضی، ابوالفضل (1375) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران
    لاله پور، منیژه (۱۳۸۶)- «حکمرانی شهری و مدیریت شهری در کشورهای درحال توسعه»، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره۱۹-۲۰
میدری، احمد و جعفر خیرخواهان (1383) حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران: مرکز نشر پژوهش های مجلس شورای اسلامی
هاشمی، ضیاء (1382) بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، فصلنامه دانش ارزیابی، سال سوم، شماره 10
- Abdellatif, Mohamad (2003), Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development, Ministry of Justic Republic of Korea, pp. 1-27.
- Bendixd, Renhard (1997), Nation Building and Citizenship, Bekeley: University of California Press.
- Kaufmann, Danial (2010), "The World Wide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", The World Bank Development Ressarch Group Macro economics and Growth Team September.
- Markus, Andrew and Liudmila Kirpitchenko (2007), Conceptualizing Social Chosen, in: Andrew Markus and Etc., Social Choshien in Australia, Cambridge, Cambridge University Press.
- Plumptre, Tim and Jhon Graham (1999), "Governance and Good Governance: International andAboriginal Perspectives", Institute on Governance, December 3.
- Sapru, R.K. (2006), Administration Theories and Management Thought, Delhi, Pubihshed by Prentice Hall of India.
- Smith, A.D. (2007), "Nationalism in Decline?", In: M. Youngh Et Al. (eds), Nationalism in a Global, London, Sage.
- Stiglits, Josep (2003), Golobalization and Development, in: David  Held, Mathias Koeing – Archibugi, Taming Globalization: Frontiers on Governance, Cambridge, Polity Press.
- Stiglitz, J. (1986), Economics of the Public Sector, Edition 2,at: http://www.norton&co.inc.
- UNESCAP (2002), "What is Good Governance, on line", at: http:/www. Unescap.org/huset/gg/gosermace.htm.