نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت حیاتی خلیج فارس در بحث انرژی جهان، قدرت­های بزرگ همواره نسبت به حفظ ثبات در این منطقه حساس بوده‌اند. بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس در سال 1971 ایالات متحده این نقش را برعهده گرفته است. نقشی که برای ایالات متحده هزینه زا نیز بوده است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و انتقادات وی از حضور نظامی در منطقه، این سؤال پیش می­آید که استراتژی دریایی جدید آمریکا در خلیج­فارس چه مؤلفه­هایی دارد؟ به نظر می­رسد استراتژی نظامی - دریایی آمریکا در خلیج­فارس با توجه به اسناد راهبردی دولت ترامپ و علی­رغم انتقادات وی، مبتنی بر مشارکت عمیق و حضور گسترده در خلیج فارس می­باشد و هدف آن تضمین جریان آزاد انرژی و ناتوان­سازی قدرت دریایی ایران در انسداد تنگه هرمز (مهار ایران) است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای برای گرداوری داده‌ها و از روش توصیفی تحلیلی برای تبیین داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Trump Administration's Maritime Strategy in the Gulf: Participation or assignment of responsibility?

نویسندگان [English]

  • ali bagheri Dolatabadi 1
  • alireza taghavinia 2
  • hossein fakhraee 3

1 Associate Professor of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 PhD student in Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Graduate of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Given the vital importance of the Persian Gulf in discussing world energy, the great powers have always been sensitive to maintaining stability in the region. The United States assumed this role after the British left the Persian Gulf in 1971. A role that has also been costly for the United States. With Donald Trump and his criticism of the military presence in the region, the question arises as to what constitutes the new US naval strategy in the Persian Gulf? The US Navy's military-naval strategy in the Gulf seems to be based on deep-seated participation and a widespread presence in the Persian Gulf, in line with the Trump administration's strategic documents and despite its criticisms, aimed at ensuring a free and flowing energy flow. Iran's maritime power building is in blockage of the Strait of Hormuz (containment of Iran). In this study, a library method was used for data collection and a descriptive-analytic method was used to explain the data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gulf
  • strategy
  • hegemonicism
  • America
  • deterrence
ابوالحسن شیرازی، حبیب الله؛ مهریزی، مسعود آخوند (1386). «جایگاه منابع انرژی در امنیت خلیج فارس و امنیت آمریکا با توجه به الگوی امنیت مشارکتی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 7، صص 187-211.
ایکنبری، جان جی (1388). «جهانی شدن به عنوان سلطه آمریکا»در: نظریه­ های جهانی­ شدن، ویراسته دیوید هلد و آنتونی مک گرو، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: چشمه.
بیچرانلوئی، شیرزاد (1384). استراتژی حضور مستقیم آمریکا در خلیج فارس پس از پایان جنگ سرد، پایان­نامه کارشناسی ارشد روابط بین­الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
پیری سارمانلو، اژدر (1394).«ژئوپلیتیک خلیج فارس: تهدیدها و فرصت‌های فراروی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش ملل، دوره اول، شماره 2، صص 1-7.
حسینی، سیدمحمد (1395). «الگوی مداخلات سیاسی – نظامی ایالات متحده در خلیج فارس»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 30، صص 7-41.
حمایتیان، احسان (15/9/1394). «سیاست خارجی امریکا در قبال تروریسم و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس»، قابل دسترسی در نشانی: http://www.habilian.ir
حیدری، ناصرالدین (1393). «اثر تهدیدزای گسترش سپر دفاع موشکی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره سوم، صص 101-134.
خبرگزاری ایسنا (5/2/1397)، «کشورهای خاورمیانه باید هزینه حضور نظامی آمریکا را بپردازند»، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، قابل دسترسی در: https://www.isna.ir/news/97020502950
صالحی، حمید؛ موسوی، سید محمدرضا و محمدی داربی، علی اصغر (1396). «استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال انرژی خلیج فارس»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 4، بهار.
زیباکلام، صادق و جواد عرب عامری (1393). «منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 1، صص 173-198.
عبدالله­خانی، علی (1383). کتاب امنیت بین­ الملل «1»: فرصت­ها، تهدیدات و چالش­های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،تهران: موسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین­الملل ابرار معاصر.
عسکرخانی، ابومحمد (1381). «رژیم‌های بین المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 57، صص 179-216.
موسوی، سید محمدعلی و اسفندیار خدایی (1395). «روابط آمریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل»، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره اول، صص 61-88.
موسوی شفاهی، مسعود (1385). «جایگاه نفت خلیج فارس در سیاست انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا»، فصلنامه راهبرد، شماره 39، صص 63-78.
میرشایمر، جان (1388). تراژدی سیاست قدرت­های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگینی­زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
واعظی، محمود (1389). «نقش قدرت­های بزرگ در منطقه خلیج فارس و چالش­های هژمونی آمریکا»،فصلنامه بین ­المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره 6، صص 7-47.
یورونیوز (15/5/2018). «نیروی دریایی آمریکا سطح هشدار را در خلیج فارس افزایش داد»،۱۵/۰۵/۲۰۱۸، قابل دسترسی در:
Abizaid, J. P.(2006),''Hearing: Statement on the 2006 posture of the United States Central Command'', US Senate Armed Services Committee, March 16,Available at: http://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2006_hr/060316-abizaid.pdf
BP )2018), ''BP Statistical Review of World Energy'', British Petrolium Company, Available at: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Brands, H., and P. Feaver.W. Inboden, P. D. Miller (2017), ''Critical Assumptions and American Grand Strategy'', Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA). Available at: https://csbaonline.org/research/publications/critical-assumptions-and-american-grand-strategy
EIA (2018), "World Oil Transit Chokepoints", U.S. Energy Information Administration(EIA), Available at: https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=WOTC
Elkind, J. (2010), "Energy Security, Call for a Broader Agenda", In: Energy Security: Economics, Politics, Strategies and Implications, Edited By: Carlos Pascual & Jonathan Elkind, Washington D.C: Brookings Institution Press.
Encina, C.G. (2018), "The Trump Administration’s National Security Strategy", Elcano Royal Institute, Available at: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect.
Gause, III, F. G. (2010), The International Relations of the Persian Gulf, New York: Cambridge University Press.
Gholz, E., and D. Press (2010), "Footprints in the Sand", The American Interest Magazine, Vol.5, Issue.4, pp.59-67.
Harvey, D. (2003), The New Imperialism, U.K: Oxford University Press.
Hartung, William (2018), "Trends in International Arms Transfers, 2017", SIPRI, Available at: https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2017
Hajjar, Sami G. (2002), U.S. Military Presence in The Gulf: Challenges And Prospects, Carlisle, PA: US Army War College.
Inbar, Efraim (2016), "Implications of US Disengagement from the Middle East", Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA), Mideast Security and Policy Studies No. 122, Available at: https://besacenter.org/wp-content/uploads/2016/07/MSPS122.pdf
Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye, (1977), Power and Interdependence:
World Politics in Transition
, Boston: Little, Brown.
30. Keohane, Robert O. (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton: NJ: Princeton University Press.
Kindleberger, Charles (1973), The World in Depression, 1929-39, Berkeley: University of California Press.
Lake, A. (1994), ''Confronting Backlash States'', Foreign Affairs, Vol.73, No. 2, pp. 44–55.
Lilli, Eugenio (2018), "Debating US Military Strategy in the Persian Gulf: What is the Way Forward?", Revista Brasileira de Política Internacional(RBPI), Vol.61, No.1, pp.1-18.
Kraig, Michael (2004), "Assesing Alternative Security Frameworks for the Persian Gulf", Middle East Policy, vol. 11, No.3, pp.139-150.
Macris, J. R. (2012), "Why Didn’t America Replace the British in the Persian Gulf?" In: Imperial Crossroads: The Great Powers and the Persian Gulf, edited by J. R. Macris, and S. Kelly, Naval Institute Press.
Mearsheimer, J.J and Walt, S.M. (2016), "The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy", Foreign Affairs, Vol. 95, No.4, pp.70-83
Milner, Helen. (1998), "International Political Economy: Beyond Hegemonic Stability'', Foreign Policy, No. 110, pp. 112-123.
38. Mohd. Noor Mat Yazid, (2015), "The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability", Global Journal of Political Science and Administration, Vol.3, No.6, pp. 67-79.
Nuclear Posture Review 2018, Office of Security Deffence, Available at: https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF
The National Defense Strategy Commission (2018), "Providing for the Common Defense: The Assessments and Recommendations of the National Defense Strategy Commission",, United States Institue for Peace, 14 November 2018, Available at: https://www.usip.org/publications/2018/11/providing-common-defense
Rovner, J., and C. Talmadge. (2014), "Hegemony, Force Posture, and the Provision of Public Goods: The Once and Future Role of Outside Powers in Securing Persian Gulf Oil", Security Studies, Vol. 23, No. 3, pp. 548–581.
Strange, Suzan, (1987), "The Persistent Myth of Lost Hegemony", International Organization, Vol. 41, No.4, pp.551-574.
43. Department of Deffens (2018), "Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America", Available at: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
Tang, Shiping (2011), A Theory of Security Strategy for our Time, New York: Palgrave Macmillan.
Tenet, G. (2007),At the Center of the Storm: My Years at the CIA, New York: Harper Collins.
US Department of Defense (2014), "Quadrennial Defense Review 2014", US Department of Defense, Available at: http://archive.defense.gov/pubs/2014_quadrennial_defense_review.pdf
The White House (1998), "National Security Strategy 1998", The National Security Strategy Archive, January 1998, Avilable at: http://nssarchive.us/national-security-strategy-1998
The White House (2015), "National Security Strategy, February 2015", SEAL of the President of the United States, Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
The White House (2017), "National Security Strategy 2017", The National Security Strategy Archive December 2017, Available at: http://nssarchive.us/national-security-strategy-2017/
Zenco, Micah (2018), US Military Policy in the Middle East: An Appraisal, Chatham house, The Royal Institute of International Affairs, 18 October 2018, Available at: https://www.chathamhouse.org/publication/us-military-policy-middle-east-appraisal