نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.8.9
قاچاق انسان و مهاجرین سالیانه میلیاردها دلار به عنوان سود، عاید مرتکبین این جرایم می نماید و دولت ها و سازمان های بین المللی بایستی هزینه های فراوانی برای مبارزه با این جرایم متحمل شوند. این هزینه های زیاد منتهی به این شده است که رویکرد موجود در سطح اسناد بین المللی به ویژه پروتکل های مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین به تدریج به سمت پیشگیری تا مبارزه رود. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است این می باشد که چالش ها و راهکارهای پیشگیری از قاچاق انسان و مهاجرین در نظام حقوق بین الملل چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که چالش های حاکم بر پیشگیری از قاچاق انسان و مهاجرین عبارتند از عدم وجود ارتباط دهی میان قاچاق انسان و مهاجرین و سایر جرایم و عدم توجه به نقش سازمان های مردم نهاد می باشد و اتخاذ رویکردهای سرکوب گرایانه به جای رویکردهای حمایت گرایانه از بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان و مهاجرین. راهکارهای پیشگیری از جرایم قاچاق انسان و مهاجرین می تواند شامل مواردی چون شناسایی شیوه های قاچاق انسان و مهاجرین و ریشه یابی مهاجرت های غیرقانونی می باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preventing Human and Migrant Smuggling Crimes from the Perspective of International Law by Emphasizing Challenges and Strategies

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammadi 1
  • ali pourghasab amiri 2
  • hasan soleimani 2

1 PhD student in International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

2 Assistant Professor of International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.

چکیده [English]

Trafficking in human beings and migrants generates billions of dollars a year in profits for those who commit these crimes, and governments and international organizations have to spend a lot of money to fight these crimes. These high costs have led to a gradual approach to international documents, especially human trafficking and immigration trafficking protocols. The main question in the present study, which has been conducted by descriptive-analytical method, is what are the challenges and strategies to prevent human and migrant trafficking in the international legal system? The result of the present study is that the challenges facing the prevention of human trafficking and immigration are the lack of communication between human trafficking and immigrants and other crimes and the lack of attention to the role of NGOs and adopting repressive approaches instead of supportive approaches. Crimes against victims of trafficking in human beings and immigrants. Strategies to prevent human and migrant trafficking offenses can include identifying human trafficking practices and the origins of illegal immigration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human trafficking
  • immigration trafficking
  • Palermo Convention
  • International Organized Crime
ابراهیمی، شهرام (1394). «کنگره های پنج ساله پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد با تاکید بر رهیافت های کنگره سیزدهم»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال 10، شماره 36، پاییز.
بیابانی، غلامحسین و محمودی، محمدجواد (1388). «مهاجرت غیرمتعارف یا قاچاق انسان»، فصلنامه جمعیت، شماره 69-70، پاییز و زمستان.
پورقربانی، محمدرضا و پورابراهیم، احمد (1393). «پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان»، فصلنامه مجله قضاوت، شماره 79، پاییز.
شمس ، محمد ابراهیم (1383). «جرایم سازمان یافته»، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، تابستان.
شیخ الاسلامی، محمدحسن و خرمی، مصطفی (1393). «بررسی تدبیرهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برای مقابله با قاچاق انسان به عنوان یک موضوع جهانی»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان.
  علی پور، عباس (1389). «بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران (معضلات و پیامدها) و ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل این پدیده اجتماعی»، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی، سال اول، شماره دوم، زمستان.
Carling and M. Hernández-Carretero (2011), “Protecting Europe and Protecting Migrants? Strategies for Managing Unauthorised Migration from Africa” 13 British Journal of Politics and International Relations 42.
Council Directive 2004/82/ EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data, OJ L 261/24, Aug. 6, 2004, at Art. 2(c).
CTOC, “Challenges and Good Practices in the Prevention of the Smuggling of Migrants,” at para. 28.
Durmaz, Huseyin et al, ''Understanding and Responding to Terrorism'', IOS Press, 2007, p 245.
Federal Office for Migration (Switzerland) and International Organization for Migration, The Berne Initiative, International Agenda for Migration Management: Common Understandings and Effective Practices for a Planned, Balanced, and Comprehensive Approach to the Management of Migration (2004).
https://www.sbu.ac.ir/CHPD/Documents/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%202.pdf
Jonsson, Anna (2012), ''Human Trafficking and Human Security'' , Routledge.
  J-P. Cassarino (2010), “Dealing with Unbalanced Reciprocities: Cooperation on Readmission and Implications,” in J-P. Cassarino ed., Unbalanced Reciprocities: Cooperation on Readmission in the Euro-Mediterranean Area 1 (Middle East Institute Special Edition Viewpoints.
OutShoorn, Joody (2015), ‘’The Trafficking Policy Debate‘’, Edited by Molly Dragiewicz, ‘’Global Human Trafficking: Critical issues and contexts‘’, Routledge. 
P. Ekblom and N. Tilley, “Going Equipped: Criminology, Crime Prevention and the Resourceful Offender” (2000) 40(3) British Journal of Criminology 376, at 378–379.
P. Monzini (2007), “Sea Border Crossings: The Organisation of Irregular Migration to Italy” 12 Mediterranean Politics 163, at 18
Quayson, Ato and Arhin, Antonela (2013), '' Labour Migration, Human Trafficking and Multinational Corporations: The Commodification of Illicit Flows'', Routledge.
 Report of the Meeting of the Inter-Sessional Open-Ended Intergovernmental Group of Experts on the Elaboration of a Preliminary Draft of a Possible Comprehensive International Convention against Organized Transnational Crime (Warsaw, Feb. 2–6, 1998),” UN Doc. E/CN.15/1998/5, Feb. 18, 1998
Roth, Venla (2011), ''Defining Human Trafficking and Identifying Its Victims: A Study on the Impact and Future Challenges of International, European and Finnish Legal Responses to Prostitution-Related Trafficking in Human Beings'', Martinus Nijhoff Publishers.
Shelley, Louise (2010), ''Human Trafficking: A Global Perspective'', Cambridge University Press.
Spires, Robert W. (2016), ''Preventing Human Trafficking: Education and NGOs in Thailand'' , Routledge.
Terminski, Bogumil (2018), ‘’Economic Migrants in International Law and Policy.’’, Logos Verlag Berlin GmbH.
United Nations Office on Drugs and Crime, ‘’ Toolkit to Combat Trafficking in Persons‘’, United Nations, 2009, Introduction.
United Nations Office on Drugs and Crime, Smuggling of Migrants: A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications (2011), at 30.