نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.9.0
فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین چالش هایی است که بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی سایه افکنده است. در این مقاله، به بررسی رویکرد اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته ای ایران است. لذا پرسش اصلی این نوشتار این است از این که چرا اتحادیه اروپا در برخورد با پرونده های هسته ای ایران از گزینة آمریکا یعنی «کاربرد زور» حمایت و با آن همراهی نکرده است؟ و در مقابل آن از رویکری پیروی کرده است؟ فرضیة موقتی مقاله آن است که اتحادیة اروپا با ردّ گزینة توسل به زور ایالات متحده، رویکرد دیپلماسی تحریم شدید ایران را جایگزین کرده و آمریکا را با خود همراه ساخته است. در این راستا، یافته های تحقیق بیانگر آن است که اعمال فشا، مجازات های اقتصادی و تحریم های فراگیر و حمایت از صدور قطعنامه های ضد ایرانی توسط «شورای امنیت»، در هماهنگی کامل با امریکا مورد توجه اتحادیة اروپایی بوده است. شیوه گردآوری داده ها، در این پژوهش مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the European Union's Approach to the Islamic Republic of Iran's Nuclear Program (2000-2015)

نویسنده [English]

  • mahdyeh heydari

PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Iran's nuclear activities are one of the most important challenges that have overshadowed the relationship between the Islamic Republic of Iran and the European Union. This article examines the European Union's approach to Iran's nuclear program. So the main question in this article is why the European Union has not supported the US option of "use of force" in dealing with Iran's nuclear program? And in return, has it followed an approach? The temporary implication of the article is that the European Union, by rejecting the option of using force against the United States, has replaced the diplomacy approach with severe sanctions on Iran and brought the United States with it. In this regard, the findings of the study indicate that the implementation of prostitution, economic sanctions and comprehensive sanctions and support for the issuance of anti-Iranian resolutions by the "Security Council", in full coordination with the United States has been considered by the European Union. The data collection method in this research is based on library method and research method is descriptive-analytical method

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • USA
  • Iran
  • Sanctions Diplomacy
  • Nuclear Activities
آرایی، وحید و میرزاامرجی، مهرنوش (1396). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال اول، شماره 2، پاییز، صص 135-109.
 آفتاب نیوز 25/1/1395
آیین فر، طاهره و ابراهیمی فر، فاطمه (1389). «روابط ایران و اتحادیه اروپا»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 22.
اعتماد19/8/13941
ایرانا19/6/1394
بزرگمهری، مجید و طباطبایی، سید مهدی (1397). «تاثیر فعالیت های مسالمت آمیز انرژی هسته ای ایران بر امنیت منطقه خلیج فارس»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 4، بهار، صص 37-1.
بصیری، محمد علی و مصطفی، محمد (1385). «مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در پروندة هسته ای ایران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، 20 (225 و 226)، صص 119- 104.
خالوزاده، سعید (1390الف). اتحادیه اروپایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
خالوزاده، سعید (1390ب). نقش آفرینی اتحادیه اروپا در پرونده هسته ای ایران: کتاب اروپا: ویژهروابط ایران و اتحادیة اروپا، تهران: موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
روزنامه رسالت 4/3/1395
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران (1387، 16 اردیبهشت). سایت اطلاع رسانی و وزارت امور خارجه، بازیابی شده از :http://news.mfa.gov.ir/NewsShow.aspx RecordID=181006 (دسترسی 1391، 12 مهر)
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران (3 مرداد 1387). سایت اطلاع رسانی و وزارت امور خارجه، بازیابی شده از: (دسترسی 1391، 10 شهریور).  
=http://www.mfa.gov.ir/NewsShow.aspx?id=5794&menu=25&lang182214،
سمتی، عبدالرضا، هرمزی، محمد (1393). «مواضع اتحادیه اروپا در برنامه هسته ای ایران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 120.
غرایاق زندی، داوود (1387). ایران و مسئله هسته ای، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
غریب آبادی، کاظم (1387). برنامة هسته ای ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
فلاحی، سعید (1386). «بررسی مقایسه ای دیپلماسی هسته ای دوران ریاست جمهوری محمّد خاتمی و محمود احمدی نژاد»، پژوهش نامه علوم سیاسی، شماره2 (6).
قنبری سلحشور، محمدرضا و آقارضایی، نادیا (1397). «جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا (ویژه جنگ رسانه‌ای علیه ایران)»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 3، پاییز، صص 40-1.
قهرمان پور، رحمان (1387). رویکرد قدرتهای بزرگ به موضوعی هسته ای ایران، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
گلشن پژوه، محمود (1384). پروندة هسته ای ایران (2)؛ روندها و نظرها، تهران: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
مهر عطا، رضا (1384). «تحلیلی بر بحران هسته ای ایران»، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، 6 (58).
نصیری، سوناز (1398). «طراحی مدل فراترکیب انرژی هسته ای ایران با مرور نظام مند مطالعه های پیشین»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره 9، تابستان، صص 182-155.
Agence Europ (2008, Juin 22). Bruxelle
Agence Europ (2008, Juin 17). Bruxelle
Bratton, P (2005). When is coercion successful? Naval War College Review, 58(3), 10-1. http://www./fileadmin/Fichiers/Iran/commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/Thessalonique_juin2003.pdf, (accessed on2010, Octobre 10).
Declaration. html (accessed on 2012, Obctobre 1).
EU Presidency (2009, Jun 15). Statement Concerning the Iranian Presidential Elections.
European Union Center of North Carolina (2008, March). EU briefings.
Grorge, A (1997). Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War.Washington, D.C. United States Institute of Peace Press.68.
Guy, D., Bozorgmehr, N., & Barker, A (2009, February 25). EU Trio targets tougher Iran sanctions, Financial Times.
Iran holder of peaceful nuclear (2008, May 20). Available at: http://www.coleurope.eu/sites/default.failes/research-
The Limits of Coercive Diplomacy, EU diplomacy Papers, University of Heidelberg, Germany. Available at: www.coleurope.eu, (accessed on 2012, Decembber 9)
Overhaus, M (2007). Analysis : European diplomacy and the conflict over Iran   s̍ nuclear program (July 19). Available at: www.deutsche-aussenpolitik.de/resources/dossiers/iran06/dossier-iran-introduction.pdf.
(accessed on 2008, May 20).
Sauer, T (2007, February 28-March 4). Coercive diplomacy revisited: the Iranian nuclear weapons crisis. Paper presented at  Annual Convention of the International Studies Association (ISA), Chicago.
Schaub, G (1998). Competence: Resuscitating the concept, in L. Freedman (eds.),
Strategic coercion: Concepts and cases, Oxford: Oxford University Press.
Third Foreign Affairs Council Meeting Luxemburg (2010, June 14).