نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.5.6
علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او سالها در جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات استراتژیک کار کرده اما آنچه موجب شهرتش شده نوشتن مقالاتی است در باب توسعه که به لحاظ فکری پر اهمیت و تأثیر گذار بوده‌اند. توسعه از مفاهیم چند وجهی است است که همواره مورد بحث اهل فکر و سیاست بوده است. اینکه کدامیک از ابعاد بر دیگری تقدم دارند هموراه مورد بحث بوده است. به نظر علوی تبار پیش شرط توسعه در ایران، تحولی است در اقتصاد سیاسی وی همچنین به ارائه راهبرد مناسب برای حرکت به سمت توسعه سیاسی به شکل عقلانی و با کمترین هزینه در شرایط فعلی ایران می‌پردازد و تاکتیک‌های پیشنهادی خود برای خروج از بن بست سیاسی کنونی را تشریح می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Alireza Alavi tabar Viewpoint on Development

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahangiri 1
  • jahangir moeeni alamdari 2

1 PhD in Political Science, Iran Issues, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Alireza Alavi Tabar, a prominent Iranian intellectual, born in Shiraz in 1337, received his MA in Planning and Development from Isfahan University and a Ph.D. in Public Policy from Tehran University. He has worked for years at the University Jihad and the Center for Strategic Research, but what has earned him a reputation is writing articles on development that have been critically important and influential. Development is one of the multifaceted concepts that has always been discussed by scholars. Which of the dimensions has been at the forefront of the issue at stake? According to Alawis, the precondition for development in Iran is a change in political economy. Describes the current political context

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Poverty
  • Economic Development
  • Political Development
  • Political Economy
آنـدره گـوندر فرانک، (1359). جامعه‌شناسی توسعه‌ و توسعه‌ نیافتگی‌ جـامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر سناجیان، تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ صنعتی شریف.
ابطحی، سید مصطفی؛ آرایش، حسن و سالاری سردری، فرضعلی (1397). «بررسی و تبیین حکمرانی شایسته در رویکرد حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 5، تابستان.
اسکار لوییس (1353). «فرهنگ فـقر»، ترجمه مهدی ثریا، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4،
افروغ، عماد (1370). نظریات موجود در‌ زمینه‌ جامعه‌شناسیفقر، تهران: مرکز تحقیقات‌ استراتژیک.
الحـلو، سید مشتاق (1379). توسعه سیاسی، تهران‌: نشر عابد، چاپ اول.
بشیریه, حسین. (1382). عقل در سیاست؛ سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نگاه معاصر.
جمالیان دارانی مهرداد (1379) اصول دوازده‌گانه توسعه سیاسی، نشریه خراسان.
جمشیدی، محسن و محبوب، فاطمه (1397). «موانع عدم توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی(1376-1368)»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 3، پاییز.
جـیروند، عـبد الله (1366). «توسعه اقتصادی-مجموعه عقاید» تـهران: انتشارات مولوی.
زارعی، علی (1398). «چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 5، بهار.
زمانی، رویا و ارسیا، بابک (1397). «هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2، تابستان.
ژان بشلر (1370). ایدئولوژی چیست؟، ترجمه علی اسـدی‌، تـهران‌: شرکت سهامی انتشارات.
علوی تبار، علویرضا (1370). «توسعه، تحرک، زمان»، فصلنامه راهبرد، شماره 5-6.
علوی تبار، علیرضا (1373). «ملاحظات اساسی در سیاستگذاری های فرهنگی در ایران»، فصلنامه راهبرد، شماره 3.
علوی تبار، علیرضا (1377). «فقر و توسعه: نظریه‌ها و سیاست‌ها»، فصلنامه راهبرد، شماره 3.
علوی تبار، علیرضا (1395). سخنرانی در همایش “دولت، نظام تدبیر و توسعه”، در دانشگاه علامه طباطبایی.
قوام ملکی، حمیدرضا (1396). «رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال اول، شماره 3، زمستان.
میرموسوی، سید علی (1375). «مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی»، فصلنامه نقد و نظر، شماره 7، تابستان و پاییز، صص 111-86.
نظری، علی اشرف (1380). الگوهای نـظری تـوسعه و نوسازی، تهران: نشر انـتخاب.
هدی، فرل (1380). اداره‌ امور‌ عمومی، ترجمه غلامرضا معمارزاده و مهدی الوانی، تهران: انتشارات اندیشه های گوهربار.
Abraham,M.Francis (1980). "Perspective on Modernization:Toward a general theory of world development.Washington:university press of America.