نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.3.4
در برنامه ریزی ملی برای استراتژی دفاعی در چارچوب و برنامه‌های زمانبندی شده، پیش از آنکه به چگونگی اجرای برنامه‌ها توجه گردد، باید مقدورات و امکانات را برای نیل به اهداف مورد نظر به محاسبه گزارد. چون سازمانهای اجرایی با توجه به نقشی که در ساختار دفاعی دارا می‌باشند، صرفاً مجری بوده و لازم است برای اجرای بهتر تکلیفی که به عهده آن‌ها گذاشته می‌شود به کیفیت ساختاری، سازماندهی پویا و آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی توجه نمایند. منظور کلی از تنظیم این مجموعه، بررسی خط مشی‌های کلی سیاست خارجی و داخلی دوره‌های مختلف در بعد استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و استراتژیک در حوزه نظامی است که ارتباط تنگاتنگی با شاخصها و پارامترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته و درنتیجه تطبیق این پارامترها با عنصر نظامی و شاخصهای کلی سازمان رزمی در ایران، و همچنین تحلیل تهدیدات جانبی که از سوی بازیگران منطقه‌ای فرامنطقه ای و مجموعه‌های غیر دولتی علیه نظام سیاسی ایران اعمال  می‌گردد اجزاء استراتژی دفاعی مشخص می‌گردد که در این مقاله با توجه به شاخصهای موجود به بررسی آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role and Position of Defense Strategy in the Foreign Policy Strategy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mirebrahim sedigh 1
  • mohsen jamshidi 2
  • Masomeh pourazim 2

1 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 PhD student in Political Science, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

In national planning for defense strategy in the context of timelines and programs, before considering how programs are implemented, they must calculate facilities and facilities for achieving the intended objectives. They have a defensive structure, they are just executors, and they need to do their job better They are entrusted with paying attention to structural quality, dynamic organization, and technical and tactical training. The overall purpose of this set is to examine the general foreign and domestic policies of the various periods in the defense and strategic defense dimension of the Islamic Republic of Iran which are closely related to the indicators and parameters. Economic, political and cultural, and as a consequence of aligning these parameters with the military element and overall characteristics of the martial organization in Iran, as well as analyzing the side-threats posed by transnational regional actors and nongovernmental groups against the Iranian political system. It is clear that in this article we will consider it according to the available indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Strategy
  • Defense Strategy of the Islamic Republic of Iran
  • Foreign Policy
  • International System Structure
آرایش، حسن؛ بابائی پهنه کلایی، سید حسین و سالاری سردری، فرضعلی (1397). «هجمه تروریسم؛ تاوان هویت تحول خواه نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 6، پاییز.
ازغندی، علیرضا (1378). «تنش زدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسلامی ایران 78-1367»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، زمستان.
ازغندی، علیرضا (1381). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر قومس.
بازرگانی، مهدی (1363). انقلاب ایران در دو حرکت، تهران: نشر مظاهر.
بخشایشی اردستانی، احمد (1375). اصول سیاست خارجی ج.ا.ا، تهران: نشر آوای نور.
بعیدی نژاد، حمید (1384). «سیاست هسته‌ای خاتمی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، بهار.
ثقفی عامری، ناصر (1385). «در جستجوی افق‌های جدید در سیاست خارجی ایران: «سیاست نگاه به شرق»، پژوهشنامه رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک: معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، شماره 5.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره 8، بهار.
خوشوقت، محمدحسین (1375). تجزیه و تحلیل تصمیمگیری در سیاست خارجی، تهران: وزارت امورخارجه، چاپ اول.
دهشیری، محمدرضا. (1380). «چرخه آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، تابستان.
رضایی، علیرضا. (1381). «پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس». پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
رمضانی، روح ا... (1386). چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهرانی: نشر نی.
سازمان برنامه و بودجه (1367). برنامة اول توسعه، تهران: انتشارات برنامه و بودجه.
ستاد کل نیروهای مسلح (1374). سیاست‌ها و خط مشیهای ابلاغی برای سال 1375، برنامة تحقیقات، تهران: انتشارات ستاد کل نیروهای مسلح.
صحیفه‌نور- جلد 61- جلد 8.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1368). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قوام، عبدالعلی. (1386). روابط بینالملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران: نشر سمت.
گراهام، آلیسون (1363). شیوه‌های تصمیم گیری در سیاست خارجی، ترجمة منوچهر شجاعی، تهران: انتشارات علمی ـ فرهنگی.
محمدی، منوچهر (1386). آینده نظام بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه.
مشیرزاده، حمیرا (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: نشر سمت.
مقتدر، هوشنگ (1358). مباحثی پیرامون سیاست بینالملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی.
Abdel Razek Al-Rares (1993). Arms and bread, Arms Expenditure in the Arab World (Beirut:Center for Arab Unity Studies.
Charls F. Doran and stephin W. Buck (1991). Arms and The Gulf: The Gulf Regional Arms Race to the turn of The Century”, (Boulder. Lynne Rienner publishers.
Fukuyama, Francis  (2006). "After Neoconservatism", New York Tim.
Haass, Richard N (2011). "Libya:Too Much, TooLate", Politico, 22 March.
Hader,cLeon (1992). Quagmire: America in the Middle East.
Walt, Stephen M (2011). "A Realist Policy For Egypt", 1 February, foreingpolicy.com.
Walts, Kenneth (1979). "The Theory of International politics”, Newyork: Random Hous e.