نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سیاست خارجی بارزترین وجه بیرونی و بین المللی حیات، فعالیت و تداوم زندگی سیاسی- اجتماعی یک دولت و ملت محسوب می‌شود. مهم‌ترین نشانه پویایی، حیات و بقای دولتهایی که به صورت منطقه‌ای و بین المللی می‌توانند در خارج از مرزهای خود هم از منافع ملی مشروع خود دفاع کنند و هم با منطق و اقتدار از هجوم و تعدی متجاوزان جلو گیری کنند، داشتن یک سیاست خارجی نظامند، تبیین و مدون شده و هدفدار می‌باشد. دارا بودن چنین سیاست خارجی به چند عامل بستگی دارد که نقش آفرینی سیاستمداران چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی یکی از آن‌ها می‌باشد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله برآنیم تا «جهادکبیر» را به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی که در این پژوهش ارائه می‌شود این است که چرا جهادکبیر در سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویتی آن بر سیاست خارجی چگونه می‌باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده است که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولاً دارای یک هویت گفتمانی است که به صورت یک پادگفتمان در مقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیاً دارای یک کاربرد هویت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading the Impact of Jihad Kabir's Identity on the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Habiballah Abolhasan Shirazi 1
  • Morteza Soveylami 2

1 Associate Professor of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Graduate of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

    Foreign policy is the most prominent external and international aspect of the life, activity and continuation of political and social life of a state and nation. The most important sign of the dynamism, survival and survival of governments that are regionally and internationally capable of defending their legitimate national interests outside their borders and preventing aggression and aggression by rationality and authority, having a systemic foreign policy, Explained, documented and purposeful. Having such a foreign policy depends on a number of factors, including the actual and legal role of politicians in one of them. In the Islamic Republic of Iran, the leadership role in foreign policy is special. In this article, we intend to review Jihad Kabir as a fundamental strategy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran; The key question in this study is why did Jihad Kabir arise in foreign policy and what is its identity function in foreign policy? Our hypothesis is that Jihad Kabir, as a foreign policy strategy of the Islamic Republic, firstly has a discursive identity that is raised as an antithesis to the discourse of influence and secondly that it has an identifiable application to the Islamic Republic's foreign policy at the system level. It is international.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Constructivism
  • Great Jihad
  • Leadership
  • Identity
اسمیت، استیو و جان بیلیس (1383). جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرایند)، مترجم [ین]: ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلداوّل، چاپ اوّل، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا (1398). «روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979-1829 میلادی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 11، صص 25-62.
تاجیک، محمدرضا (1384). روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
جهانگیری، سعید و گروسی، ناصر (1397). «بررسی و مقایسه سیاست خارجی ایران و ترکیه در مورد تحولات سوریه (ابعاد و رویکردها)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 7، صص 31-47.
حمزه پور، علی (1390). راهبردهای امنیتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1395 الف). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1395 ب). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1387). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1382). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1381). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1375). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1370 الف). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1370 ب). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سید علی (1368). قابل دسترس در 30 آبان 1396
حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (1356). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خسروپناه، عبدالحسین و دیگران (1396). منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1376). نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علی رضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشرقومس.
دیوتیاک، ریچارد و جیمز دردریان (1380). نظریه انتقادی، پست مدرنیسم و نظریه مجازی در روابط بین الملل، ترجمه حسین سلیمی، تهران: گام نو.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1393). فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1388). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و پیمان وهاب پور (1392). امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
عسگرخانی، ابومحمد، دیان جانباز و محسن عباس زاده (1388). «پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه‌های روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست، شماره 11.
غرایاق زندی، داود (1391). امنیت ملی در اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قهرمانپور، رحمن (1394). هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه، تهران: انتشارات روزنه.
قوام، عبدالعلی (1384). روابط بین الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت.
صحرایی، علیرضا (1390). درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشهد: انتشارات دانشگاه آزاداسلامی مشهد.
صحرایی، علیرضا (1389). تحلیلی جامعه شناختی-تاریخی پیرامون انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات خرسندی.
متقی، ابراهیم و حجت کاظمی (1386). «سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست، دوره 37، شماره 4.
مشیرزاده، حمیرا (1383). «گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه انگاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 63.
مشیرزاده، حمیرا (1385). «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظرسازه انگاری»، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به اهتمام نسرین مصفا و حسین نوروزی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
منصورى، جواد (1365). اصول سیاست خارجى جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر.
مولانا، سیدحمید و منوچهرمحمدی (1387). سیاست خارجى جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد، تهران: نشر دادگستر.
نظری، علی اشرف و علیرضا صحرایی (1394). «هستی­شناسی رهیافت سازه انگاری و بازخوانی چشم­اندازهای تحلیلی آن: دیرینه شناسی مناظره­های فکری»، روش شناسی علوم انسانی، سال 21، شماره 83.
ونت، الکساندر (1384) نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
هادیان، ناصر (1380). «سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 17، شماره 4.
هالستی، کالوی جاکوی، (1388). مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، چاپ ششم، تهران: وزارت امورخارجه.
هیل، کریستوفر، (1387). ماهیت متحول سیاست خارجی، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Adler, Alfred (2005). communitarian international relations, The Epistemic Foundation of International Relations, London, Route ledge.
Delanty, Gerard (1997). social science: beyond constructivism and realism. Buckingham. Open University press.
Howard, Peter (2005). "constructivism and foreign policy", presented at the annual meeting of the international politics.
Kubalkova, vendulka (2001). Foreign policy in a constructed international politics in a constructed world, Armonk: M.E. Sharpe.
Mhtzenm, Jenifer (2006). "Ontological Security in world Politics: State Identity and the security Dilemma", European Journal of International Relations, 12, 3:341-370.
Taylor, chales (1992). Source of the self: the making of the modern identity. Cambridge: Cambridge university press.
Zehfuss, maja (2001). ”Constructivism and identity: A dangerous liaison, “European journal of international relations, no. 7.