نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب‌ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خود را برآن مبنا بنا نهادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری­های آسیای مرکزی، این کشورها با چالش‌های فراوانی جهت ساختار سازی جدید روبرو شدند، عده ای­از محققان بر این باور بودند که بستر به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای تأسیس نظام‌های سیاسی دمکراتیک به عنوان الگوی جایگزین نظم کمونیستی حاکم در این کشورهاست. بر خلاف دیدگاه موجود، با توجه به گذشت سه دهه از استقلال این جمهوری‌ها شاهد استقرار وجود حکومت‌های اقتدارگرا در کشورهای این منطقه می‌باشیم بطوری­که رسوب تفکرات توتالیتری باز مانده از نظام کمونیستی مشخص می‌باشد، لذا این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این سؤال است­ که موانع داخلی عدم تحقق دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آنها را مورد مداقه علمی و واکاوی قراردهد. ضمنأ پژوهشگران بر این باوراند که وجود عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی حاکم بر این کشورها از جمله متغیرهایی همچون؛ عدم قانون مداری، عدم وجود احزاب سیاسی متکثر، جامعه مدنی ضعیف، از جمله موانع داخلی تحقق دموکراسی در این کشورها محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles to the realization of democracy in Central Asia

نویسندگان [English]

  • Yousof Karami 1
  • amin navakhti moghadam 2

1 M.Sc. Student of Central Asian and Caucasian Studies, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Associate Professor of Political Science, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Democracy is today recognized as the most favorable form of political system in the last century and is spreading to most parts of the world. Many countries sought to establish a political system in line with the democratic model and built their political, social, and economic structures on it. After the collapse of the Soviet Union and the independence of the Central Asian republics, these countries faced many challenges in terms of new restructuring. It replaces the communist order in these countries. Contrary to the existing view, given the past three decades of independence of these republics, we are witnessing the establishment of authoritarian regimes in the countries of the region in a manner that precipitates the totalitarian thinking left behind by the communist system. It seeks to answer the question of what are the internal barriers to democracy in these countries? And then to study them scientifically and analyze them. Researchers also believe that the existence of domestic political and social factors in these countries, such as the absence of a rule-based law, the absence of plural political parties, a weak civil society, and internal barriers to democracy are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Authoritarianism
  • Civil Society
  • Democracy
آشوری، داریوش (1385). دانش نامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم.
ابوالحسن شیرازی، حبیب الله (1384). «تداوم سیستم اقتدار گرایی در آسیاسی مرکزی»، مجله حقوق علوم و سیاسی، شماره 67.
ابوالحسن شیرازی، حبیب الله (1387). تحولات تاریخی فرهنگی در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
اسپوزیتو، جان و جان، دال (1392). اسلام دموکراسی، ترجمه مهدی حجت، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
ای اپتر، دیوید و آندربین، چرلز (1380). اعتراض سیاسی و تغییرات اجتماعی، ترجمه سعید عباس ابادی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
بخشایش اردستانی، احمد و مظاهری، مهدی (1383). درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: انتشارات علمی دانشگاه ازاد، چاپ دوم.
بشریه، حسین (1381). درس‌های دمکراسی برای همه، تهران: انتشارات نگاه معاصر، چاپ دوم.
بشیریه، حسین (1384). گذار به دموکراسی، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
بشریه، حسین (1387). جامعه شناسی سیاسی، نقش بنیان‌های اجتماعی بر زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.
جوانپور هروی، عزیز و جعفری فر، احسان (1397). «عوامل موثر بر همگرایی اسرائیل و جمهوری آذربایجان(2017-1991)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 5، صص 83-100.
شکاری، عبدالقیوم (1385). «مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی»، ماهنامه ایراس، شماره 175.
عباسی، مهدی (1390). «زمینه‌های رشد اسلام گرایی رادیکال در آسیای مرکزی»، فصلنامه سیاست نظری، شماره 26.دی
عسگرخانی، ابومحمد؛ مکرمی پور، محمدباقر و محمدی، سبحان (1398). «امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 161-187.
فاضلی، محمد (1389). بنیان‌های ساختاری تحکیم دموکراسی، تهران: انتشارات کندو کاو، چاپ اول.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
کولائی، الهه (1394). سیاست وحکومت درآسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
موسوی، سید محمدرضا و نوروزی، رحیم (1398). «بررسی ابعاد فرهنگی و مذهبی دیپلماسی ‌عمومی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 343-367.
میرترابی حسینی، سید سعید و خزایی، امید (1398). «نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 107-132.
نظری، سید غنی و همکاران (1392). «بررسی تأثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره اول، صص 146-138.
نقیب زاده، احمد (1388). احزاب سیاسی و گروهای ذی نفوذ، تهران: نشر قومس، چاپ اول.
واعظی، احمد (1378). جامعه دینی و جامعه مدنی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
هانتینگتون، ساموئل (1373). موج سوم در پایان سده‌ی بیستم، ترجمه‌ی احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه.
هانتینگتون، ساموئل (1382). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علم، چاپ سوم.
Freedom House, “Freedom in the World 2015”, available at:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world 2015#.Vrbayfl97IU(accessed on: 2/5/2016).
http://www.vikpdia.ir
http://www.irasnews.ir 
http://www.irantajik.com
http://www.irna.ir