تأثیر سمن‌های حقوق بشری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
تأثیر سمن‌های حقوق بشری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

سیاوش ره پیک؛ سید باقر میرعباسی؛ اصغر ایمانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 207-230

چکیده
  این نوشتار به جهت رسیدن به مفاهیم روشنی از حوزه‌های اثرگذاری سمن‌های حقوق‌بشری و شفاف کردن ارتباط مباحث امنیت ملی با فعالیت سازمان‌های غیردولتی حقوق‌بشری به تبیین و تمییز بین فرصت‌ها و تهدیدات این ...  بیشتر