نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

مسئلۀ پژوهش حاضر این است که چه ارتباطی بین کنش‌های ژئوپلیتیکی امارات متحدة عربی از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر محیط امنیتی ج.ا.ایران وجود دارد؟ روش این پژوهش (آمیخته) است و از نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد 5 چالش به عنوان تأثیرگذارترین عامل بر محیط امنیتی ج.ا.ایران شناسایی شده‌اند که بر حسب ماتریس اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می‌توان گفت که شاخص A10 (ایجاد موازنه قدرت در برابر قدرت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران) در رتبة اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A8 (همراهی امارات با سیاست‌های بین‌المللی آمریکا در منطقه و فشار حداکثری بر ج.ا.ایران) در رتبة دوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A9 (تلاش برای مهار تفکر انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ و گسترش محور مقاومت) در رتبة سوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A4 (برگزاری مانورها و رزمایش‌های جنگی با رژیم صهیونیستی) در رتبة چهارم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A6 (تقویت روابط نظامی- صنعتی با برخی از شرکای مدیترانه‌ای) در رتبة پنجم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of the Geopolitical actions of the United Arab Emirates on the Security Environment of the Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi 1
  • Hadi Dorostkari 2
  • Arash GhorbaniSepehr 3

1 Associate professor of political geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Master of of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Postdoctoral Researcher of Kharazmi University

چکیده [English]

The method of this research is (mixed) and MICMAC software was used. The results of the research showed that 5 challenges have been identified as the most influential factors on the security environment of the Republic of Iran, which according to the matrix of direct and indirect effects, it can be said that the index A10 (creating a balance of power against the growing power of the Islamic Republic of Iran) is placed in the first rank of direct and indirect influence. Index A8 (the UAE's cooperation with the international policies of the United States in the region and the maximum pressure on the Republic of Iran) has been placed in the second rank of direct and indirect influence. Index A9 (efforts to curb the thinking of the Islamic revolution and prevent the penetration and expansion of the axis of resistance) has been placed in the third rank of direct and indirect influence. Index A4 (conducting war maneuvers and exercises with the Zionist regime) is placed in the fourth rank of direct and indirect influence. Index A6 (strengthening of military-industrial relations with some Mediterranean partners) has been placed in the fifth rank of direct and indirect influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • United Arab Emirates
  • geopolitical action
  • security environment
  • future studies