مدیر مسئول


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

جانشین مدیرمسئول


دکتر امیرعلی کتابی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

روابط بین الملل

  • a.ketabiut.ac.ir

سردبیر


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

علوم سیاسی

دبیر تحریریه


دکتر سعید چهرآزاد دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

دبیر تخصصی


محمدرضا آبدار دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

  • abadar.mohammadrezagmail.com

مدیر داخلی


محمدصادق جلالی راد دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

  • mohammad_jalaliradyahoo.com

مدیر اجرایی


رضوانه ملا دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی

مطالعات منطقه ای

  • rahbordsyasigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر جعفری دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین دهشیار استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل الله سردارنیا استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آرشین ادیب مقدم استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهران کامروا استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی جرج تاون در قطر

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر وانگ ژ ژوانگ استاد روابط بین الملل دانشگاه آنهویی ، آنهویی ، چین

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی باقری دولت آبادی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر احمد جانسیز دانشیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ناصر پورحسن دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی(ره)

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر الهام رسولی ثانی آبادی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

حقوق بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر میرابراهیم صدیق استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علیرضا رضایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسین رفیع دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

  • h.rafieumz.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر غفار زارعی استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد

علوم سیاسی

  • ghafarzareiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدیه حیدری دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

روابط بین الملل

  • m.heydari2010yahoo.com

ویراستار انگلیسی


جعفر امانی خجسته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دیپلماسی و سازمان های بین المللی

  • sinakhodjastehgmail.com