نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

تأسیس و اسقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقّل شیعی مقتدر درتاریخ اسلام، موجب گشت بحث تأیید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن، بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزة تفکر و اندیشة سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود.براین اساس دراین دوران فقهای بسیار زیادی ازبلادمختلف بخصوص لبنان به دعوت شاهان صفوی به ایران مهاجرت کردند وحوزه علمی مقتدری را دراصفهان رونق دادند؛ ازطرف دیگرعده زیادی ازاین فقها با شاهان صفوی همکاری ودرساختار قدرت شرکت داشتند وبه مقاماتی ازجمله شیخ الاسلام،صدر،قاضی و...رسیدند.براین اساس پژوهش مذکوربه این سؤال جواب می‌دهد که حدود وثغورولایت فقها درساختارحکومت صفویه چگونه بوده است؟فرضیه تحقیق باروش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد؛باتوجه به اینکه درایران دوره صفویه، مردم درساختار حکومت نقشی نداشتند وحکومت نیاز به مشروعیت داشت ،این مشروعیت یا باید به تایید فقها می‌رسید ویا اینکه، فقها برای حل بحران مشروعیت، به حکومت می‌رسیدند؛براین اساس نگارنده معتقداست که دریک دوره‌ای ازحکومت صفویه (شاه طهماسب)حکومت ولایت فقیه بالفعل تاسیس شد وشاه درواقع همان صدراعظم فقیه بود که مشروعیتش راازفقیه می‌گرفت ،لذا حدود واختیارات ولایت فقیه همان حدودی بود که فقهای شیعه قایل به آن هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

حدود وثغوراعمال ولایت فقها درساختارحکومت صفویه

نویسندگان [English]

  • rashid rekabian 1
  • sirous khandan 2

1 UYTUY

2 a

چکیده [English]

تأسیس و اسقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقّل شیعی مقتدر درتاریخ اسلام، موجب گشت بحث تأیید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن، بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزة تفکر و اندیشة سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود.براین اساس دراین دوران فقهای بسیار زیادی ازبلادمختلف بخصوص لبنان به دعوت شاهان صفوی به ایران مهاجرت کردند وحوزه علمی مقتدری را دراصفهان رونق دادند؛ ازطرف دیگرعده زیادی ازاین فقها با شاهان صفوی همکاری ودرساختار قدرت شرکت داشتند وبه مقاماتی ازجمله شیخ الاسلام،صدر،قاضی و...رسیدند.براین اساس پژوهش مذکوربه این سؤال جواب می‌دهد که حدود وثغورولایت فقها درساختارحکومت صفویه چگونه بوده است؟فرضیه تحقیق باروش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد؛باتوجه به اینکه درایران دوره صفویه، مردم درساختار حکومت نقشی نداشتند وحکومت نیاز به مشروعیت داشت ،این مشروعیت یا باید به تایید فقها می‌رسید ویا اینکه، فقها برای حل بحران مشروعیت، به حکومت می‌رسیدند؛براین اساس نگارنده معتقداست که دریک دوره‌ای ازحکومت صفویه (شاه طهماسب)حکومت ولایت فقیه بالفعل تاسیس شد وشاه درواقع همان صدراعظم فقیه بود که مشروعیتش راازفقیه می‌گرفت ،لذا حدود واختیارات ولایت فقیه همان حدودی بود که فقهای شیعه قایل به آن هستند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ولایت فقها
  • حکومت صفویه
  • محقق کرکی
  • علامه مجلسی
  • شاه طهماسب