نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

قفقاز منطقه ای کوهستانی در جنوب غربی روسیه است که محلی برای رقابتها و منازعات قدرتهای بزرگ از جمله ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا بوده است. در این منطقه پنج نوع رقابت و برخورد منافع را می‌توان طبقه‌بندی کرد. نخست، رقابت و برخورد منافع ایالات متحده آمریکا و روسیه. دوم، رقابت و برخورد منافع روسیه و ترکیه. سوم، رقابت و برخورد منافع ایران و آمریکا، غرب و اسرائیل، چهارم، رقابت و برخورد منافع ایران و ترکیه و پنجم، رقابت و برخورد منافع آمریکا و چین که بیشتر در موارد اقتصادی و انرژی خلاصه می‌شود. از جمله بازیگران فعال در این منطقه، ترکیه میباشد که تلاش می‌کند نفوذ خود را در قفقاز گسترش دهد. ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، به یکی از بازیگران مهم در مناطق پیرامونی خود از جمله، قفقاز تبدیل شده است و در تحولات جدید در این مناطق از جمله بازیگران تأثیرگذار محسوب می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد ترکیه به عنوان کشوری فاقد منابع حیاتی انرژی، برنامه دارد که روی موضوع واردات انرژی از این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و ضمن کاهش وابستگی بیش از حدش به خاورمیانه، در راه تبدیل خود به یک مسیر ترانزیت انرژی به بازارهای غربی گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field study of Turkey's geopolitical approach in the Eurasian Basin with emphasis on energy resources in the Caucasus region

نویسندگان [English]

  • Reza Ahmadi mosabad 1
  • Ali Mohamadzadeh 2
  • ahmad Ashrafi 2

1 PhD Student, Department of Political Science and International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The Caucasus is a mountainous region in southwestern Russia that has been the site of rivalries between major powers, including Iran, Russia, Turkey, and the United States. In this region, five types of competition and conflict of interest can be classified. First, the rivalry and conflict of interests of the United States and Russia. Second, competition and conflict of interests between Russia and Turkey. Third, the rivalry and conflict of interests of Iran and the United States, the West and Israel, fourth, the rivalry and conflict of interests of Iran and Turkey, and fifth, the rivalry and conflict of interests of the United States and China, which is mostly summarized in economic and energy matters. Among the actors active in the region is Turkey, which is trying to expand its influence in the Caucasus. Since the establishment of the AKP, Turkey has become one of the most important players in its peripheral regions, including the Caucasus, Since the establishment of the AKP, Turkey has become one of the most important players in its peripheral regions, including the Caucasus, and is one of the influential actors in new developments in these regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical approach
  • Turkey
  • Caucasus
  • Eurasia
  • energy resources