نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه نفت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.6.8
انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفاء می کند، هرگاه انرژی به مقدار کافی در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. سیاست خارجی و سیاست بین الملل تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. از جمله الزامات توسعه در کشور اتخاذ دیپلماسی مناسب در راستای تامین امنیت انرژی است. بی تردید منابع فسیلی نقشی انکار ناشدنی را در توسعه صنعت و به طبع آن رشد جوامع ایفا کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که بهبود سیاست­گذاری در حوزه انرژی(سوخت های فسیلی)چه تاثیری در امنیت ایران دارد؟ سوخت های فسیلی و دسترسی پایدار به این منابع در قالب امنیت انرژی از مهم ترین عوامل در سنجش قدرت کشورها در نظام بین الملل محسوب می شود، بنابراین در این مقاله سعی بر این است که با به کارگیری نظریه نئومرکانتیلیسم در بخش انرژی و نیز نظریه مدل های تصمیم گیری در بخش سیاستگذاری به اثبات فرضیه ایران می تواند با تنوع بخشی به سبد انرژی های اولیه و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، امنیت را ارتقاء بخشد، رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Improving Fossil Energy Policies in Increasing the Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hasti seif 1
  • mohammadreza agharebparast 2
  • mohammad behnoud 3

1 PhD Student in Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Petroleum, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Energy plays a fundamental role in the life of the industrial economy of societies, and when sufficient energy is available, economic development will be possible. Foreign policy and international politics are shaped by various factors. One of the requirements for development in the country is to adopt appropriate diplomacy in order to ensure energy security. Undoubtedly, fossil resources have played an undeniable role in the development of industry and, by its nature, the growth of societies. The present study uses a descriptive-analytical method to answer the question that what effect does the improvement of energy policy (fossil fuels) have on Iran's security? Fossil fuels and sustainable access to these resources in the form of energy security are among the most important factors in measuring the power of countries in the international system. Decision-making in the policy sector proves Iran's hypothesis can improve security by diversifying the primary energy portfolio and using renewable energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • energy
  • policy
  • energy diplomacy
  • fossil fuels