نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ معاصر و مدرس دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 مربی و عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.8.0
خلیج فارس بنا به موقعیت ژئوپلیتیک آن از دیرباز مورد توجه قدرت های جهانی بوده و امروزه نیز به عنوان یکی از مهمترین مناطق جهان نقش به سزایی در تولید انرژی ایفا می نماید، بنابراین تلاش برای اعمال نفوذ در این منطقه به یکی از سیاست های راهبردی قدرت های جهانی تبدیل گردیده و حضور ایالات متحده در منطقه در همین راستا تبئین گردیده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که، راهبرد آتی ایالات متحده وآینده حضور این دولت در منطقه خلیج فارس بر چه اساسی خواهد بود. نتیجه آنکه؛ به نظر می رسد سیاست ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، در حال تغییر باشد و سیاستمداران آمریکایی قصد دارند با اتخاذ رویکردی جدید به جای استفاده از سیاست هایی که بیشتر برایشان هزینه های سنگین به بار آورده و موجب از بین رفتن سرمایه های این کشور گردیده است، سیاست هایی را در پیش گیرند که علاوه بر تأمین منافع بلندمدت آنها، مشکلات داخلی ناشی از سیاست خارجی را حل و فصل نماید. از همین رو پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس با استفاده از ظرفیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و با بهره گیری از الزامات پیش روی به دنبال ایفای نقش موثرتری در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The future of the US presence in the Persian Gulf in the light of developments in the balance of power system in the region

نویسندگان [English]

  • ahmad alobatfard 1
  • seyed hekmatallah hashemipour 2

1 PhD student in Contemporary History and lecturer at Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Instructor and faculty member of the Department of Islamic Education, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

Due to its geopolitical position, the Persian Gulf has long been considered by world powers and today, as one of the most important regions in the world, plays an important role in energy production, so trying to influence this region is one of the strategic policies of power. Has become global and the US presence in the region has been explained in this regard. Using descriptive and analytical methods and relying on library resources, the present study seeks to answer the question, what will be the future strategy of the United States and the future of this government in the Persian Gulf region? The result is that; US policy in the Persian Gulf seems to be changing, and US politicians intend to take a new approach instead of using policies that have cost them dearly and led to the loss of US capital. To pursue policies that, in addition to securing their long-term interests, resolve domestic problems arising from foreign policy. Therefore, it is suggested that the Islamic Republic of Iran, as one of the main players in the Persian Gulf region, seeks to play a more effective role in the region by using its political, cultural and economic capacities and taking advantage of the requirements ahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • Persian Gulf
  • Balance of Power
  • Islamic Republic
  • Referral