نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

قدرت منطقه­ای ایران همواره مورد توجه جهان به ویژه غرب بوده است و همین احساس خطر و ترس عاملی جهت تفرقه افکنی میان روابط تهران-مسکو بوده است تا همیشه مانعی جهت نظم منطقه و گسترش پیدا کردن روابط طرفین باشند. باید توجه داشت جمهوری اسلامی ایران با پیشرفت و گسترش در زمینه­های امنیتی-نظامی و گسترش فن آوری هسته­ای خود مورد توجه روسیه و سیاست­های پوتین است.هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای موثر در سیاست خارجی روسیه در قبال ایران در دوره پوتین بازه زمانی 2019-2000 می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل فیش برداری کتب و مقالات-استفاده از منابع اینترنتی و بانک های اطلاعاتی بوده است. بر این اساس متغیرهای موثر در سیاست خارجی روسیه، اهمیت چند جانبه گرایی در سیاست خارجی روسیه، اجماع و سازگاری از دیدگاه نخبگان، پیشینه روابط روسیه با ایران و متغیرهای موثر در سیاست خارجی روسیه در قبال ایران در دوره پوتین مورد تحلیل قرار گرفته است . در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که وجود قدرت های بزرگی که سعی در ممانعت از به قدرت رسیدن ایران در منطقه می­باشند و با اعمال تحریم­های سخت سعی در تضصیف آن را دارند ولی آنچه برای جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت است استفاده کردن از حداقل موقعیت­ها و منافع موجود در اوراسیا و داشتن شریک استراتژیکی چون روسیه می باشد. ایران با در نظر گرفتن قدرت خود در منطقه و اینکه هیچ کشوری در منطقه توان تقابل با آن را ندارد و از همه مهمتر ایجاد یک رابطه راهبردی امن و مطمئن با کشور روسیه می­تواند دلیلی بر افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و بازگشت روسیه به هژمون جهانی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Influential Variables in Russia's Foreign Policy Towards Iran in the Putin Period (2000-2019)

نویسنده [English]

  • Masomeh mohammadi

Master student of International Relations, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Iran's regional power has always been of interest to the world, especially the West, and this sense of danger and fear has been a factor in dividing Tehran-Moscow relations, so that they have always been an obstacle to regional order and the expansion of bilateral relations. It should be noted that the Islamic Republic of Iran is interested in Russia and Putin's policies as it progresses and expands in its security-military fields and expands its nuclear technology. The purpose of this study is to examine the variables affecting Russia's foreign policy towards Iran. The Putin period is 2000-2019. Descriptive-analytical research methods and data collection tools include book and article receipts-using Internet resources and databases. Accordingly, the variables influencing Russia's foreign policy, the importance of multilateralism in Russia's foreign policy, the consensus of the elites, the background of Russia's relations with Iran and the variables affecting Russia's foreign policy towards Iran in Putin's period have been analyzed. In general, it can be said that the existence of great powers that are trying to prevent Iran from coming to power in the region and are trying to weaken it by imposing severe sanctions, but what is important for the Islamic Republic of Iran Take advantage of the minimal opportunities and benefits available in Eurasia and have a strategic partner like Russia. Considering its power in the region and the fact that no country in the region can confront it, and most importantly, establishing a secure and secure strategic relationship with Russia, Iran can be a reason for increasing the power of the Islamic Republic of Iran in the region and Russia's return. Be a global hegemon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Russia
  • Islamic Republic of Iran
  • Putin
-بهمن، شعیب (1394)، «ﺗﺄثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام. سال پانزدهم، شماره 61.
-رستمی محمدرضا.1395.پوتین,اوراسیگرایی و دشواریهای احیای موقعیت قدرت روسیه.فصل نامه روابط خارجی,شماره 3: 212-181.
-زادوخین، آ.گ (1388)، سیاست خارجی روسیه، خودآگاهی و منافع ملی، ترجمه مهدی سنایی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
-سجادپور، سیدمحمدکاظم و موسی­الرضا وحیدی. (1390). «دیپلماسی عمومی نوین: چهارچوب­های مفهومی و عملیاتی».  فصلنامه سیاست دانشگاه تهران. دوره 41، شماره 4.
-سیف زاده، سید حسین ( 1384 ) سیاست خارجی ایران :رهیافتی نظری /رویکردی عملی، تهران: نشر میزان.
-شکیبی ژند,1397,روسیه و غرب انگاری ,انتشارات ایراس.
-صادقی محسن.1397.سیاست خارج روسیه در قبال ایران در دوره پوتین بعد از سال 2012.فصلنامه مطالعات روابط بین الملل,شماره 41: 116-89.
-طباطبایی محمد، حضرتی راضیه.1393. تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر ارتقا جایگاه روسیه در نظام بین الملل 2001-2010. پژوهشنامه روابط بین الملل.
-علی حسینی، علی و آئینه وند، حسن(1394). تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئو اوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اکراین 2014 "، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شمار 92.
-فیروزآبادی، محمدعلی(1390)، "مدودف؛ همدست پوتین"، ترجمه از روزنامه اشپیگل، منتشره در روزنامه شرق، سال نهم، شماره ۱۳۶۹.
-کرمی جهانگیر.1389.روابط ایران و روسیه در سال 1368 تا 1388 بسترها,عوامل,محدودیت ها.فصل نامه مطالعات اوراسیای مرکزی,شماره 6: 136-111 .
-کرمی جهانگیر.1392.دکترین نظامی جدید روسیه:از دفاع تدافعی تا هجوم پیش گیرانه.مجله بصیرت, 56-6.
-کولایی الهه.1377.قانون اساسی فدراسیون روسیه.دادگشتر,تهران.
-کولایی الهه.1387.مطالعات روسیه در ایران تداوم یا تغییر .مجله روابط بین الملل,شماره 5: 72-59 .
-کولایی الهه.1396.فراز و فرود روابط ایران و روسیه 2016-1990.فصلنامه مطالعات روابط بین الملل,شماره 40: 164-135
-کولایی الهه، نوری، علیرضا.1391.تحول در سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین . مجله حقوق و علوم سیاسی,شماره 3: 55-23.
-کیانی داود خانمحمدی زهره.1396.سیاست خاورمیانه روسیه از 2012 تا 2015 (با تاکید بر کشورهای عربی).مطالعات اوراسیای مرکزی,شماره 2.
-نوری علیرضا,1389,سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین(اصول و روندها),مرکز مطالعات راهبرد بین الملل
-Averre, Derek  (2007)"Sovereign Democracy" and Russia's Relations with the European Union.  Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization 15(2):173-190
-By Robert H. Donaldson and Joseph L. Nogee Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1998. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests.
-Dugin, A (2006), “Kondopoga: a Warning Bell". Russia on Global Affairs, Vol. 4. No. 4.
-Friedman, Thomas L. “The First Law of Pertopolitics”, Foreign Policy, May/June 2006.
-Kasting, Nori & Brandon Fite. (2012). U.S. and Iranian Strategic Competition, The Impact of China and Russia. available at:  www.csis.org/analysis/us-and-iranian-strategic.
-Mankoff, Jeffrey (2009), “Eurasian Energy Security”, Council Special Report.
-Mankoff, Jeffrey, (2009), Russian Foreign policy, The Return of Great Politics, New York: Rowman little field publisher.
-Mizin, Viktor. (2004). “The Russia-Iran Nuclear Connection and U.S. Policy Options”. Middle East Review of International Affairs, Vol. 8(1), pp.71- 85.
-Morozov, Yuri (2008), “ Russia, the West, and the SCO Countries in the Central Eurasia energy Prospects“, Central Asia and the Caucasus Journal of Social and Political Studies, CA & CC Prees, Publishing House, Sweden.
-Robinson, Paul (2008) Dictionary of International Security, New York: Polity Press.
-Tsygankov, Andrei (2015), "Vladimir Putin’s last Stand: the Sources of Russia’s Ukraine policy", Post-Soviet Affairs, Vol.31, No.4.