مدیر مسئول


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر علی اکبر جعفری استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

جانشین سردبیر


دکتر امیرعلی کتابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

انقلاب اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرامرز تقی‌لو دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر جعفری استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهام رسولی ثانی‌آبادی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل الله سردارنیا استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آرشین ادیب مقدم استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران کامروا استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی جرج تاون در قطر

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر غفار زارعی استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد

علوم سیاسی

  • ghafarzareiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر وحید صالحی دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

جامعه شناسی

  • mvm898gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسینعلی مهرنیا استادیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  • mehrnia.hosseinaliyahoo.com

مدیر داخلی


دکتر محمدصادق جلالی راد دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

  • mohammad_jalaliradyahoo.com

مدیر اجرایی


محمدرضا آبدار دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

  • abadar.mohammadrezagmail.com

مشاور علمی


رضا آسوده دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

روابط بین الملل

  • asoudeh_rezayahoo.com