نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

ایلام سرزمینی کهن از ایران زمین است که درطول تاریخ فرهنگ های مختلفی را تجربه کرده است. اما آنچه در این سرزمین پایدار مانده است؛ فرهنگ تشیع است. که در این مختصر به بیان جغرافیای طبیعی و وجه تسمیه، حوادث سیاسی و والیان دردوران مختلف، علما و اندیشمندان و نشانه‌های تشیع خواهیم پرداخت. ایلامی که در طی دوره مورد بررسی یعنی از صفویه تا پهلوی تحت عنوان پشتکوه نامیده می‍شده است با عنایت به اینکه از لحاظ ژئوپلیتیک دروازه ورود تشیع به ایران محسوب می‌شده است، دوران‌های مختلفی را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

History of Shiism in Elam from Safavid to Pahlavi

نویسنده [English]

  • ebrahim nazari

Master's degree in Shiite History, Payam Noor University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Ilam is an ancient land of Iran that has experienced different cultures throughout history. But what has remained stable in this land; Shia culture. In this brief, we will discuss the natural geography and name, political events and governors in different eras, scholars and thinkers, and signs of Shiism. Elam, which was called Pushtkoh during the studied period from Safavid to Pahlavi, has experienced different eras due to the fact that it was geopolitically considered the gateway of Shiism to Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam
  • Pushtkoh
  • Shia
  • Valian
  • Safavid
  • Pahlavi