نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استاد گروه معارف دانشگاه بناب

چکیده

در جهان امروز امنیت نیاز همه مردم و سرمایه ای برای تمام دولتها بشمار میرود. اهمیت این مهم بویژه در جمهوری که در منطقه ای بحران خیز و در جوار کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و تنگه مهم و استراتژیک تنگه هرمز قرار دارد به وضوح قابل لمس است. منطقه ی خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که در طول قرن های اخیر، پیوسته مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است.اهمیت منطقه خلیج فارس به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و بازار مناسب برای اتحادیه اروپا در حال افزایش است. البته اگر اختلافات غرب با ایران و بحران عراق نیز خاتمه یابد و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این منطقه ادامه یابد این اهمیت دوچندان خواهد شد. بر همین اساس تامین امنیت در این منطقه نیز اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف نوشتار حاضر تبیین الگوهای امنیت منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت منطقه‌ای طرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Persian Gulf Regional Defense Security

نویسنده [English]

  • Ahmad Pishevar

Assistant Professor, Department of Education, Bonab University

چکیده [English]

In today's world, security is the need of all people and the capital of all governments. The importance of this is especially palpable in a republic located in a crisis region adjacent to Iraq, Afghanistan and Pakistan and the important and strategic Strait of Hormuz. The Persian Gulf region has always had a special place as one of the important security, strategic and economic regions in the international system, so that during the last centuries, it has been constantly considered by the great world powers and is safe from their aggression. The importance of the Persian Gulf region is increasing due to the existence of huge energy reserves and a suitable market for the European Union. Of course, this importance will double if the West's differences with Iran and the Iraq crisis end and political and economic reforms continue in the region. Accordingly, providing security in this region is very important. The purpose of this article is to explain the security patterns of the Persian Gulf region and at the end, some suggestions for improving the security situation in the region have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Regional Security
  • Persian Gulf
  • Islamic Republic of Iran
  • Geopolitics