نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته است و شرایط توسل به آن را دقیقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال-های اخیر و بطور متعدد از سوی کشورها و بالاخص ایالات متحده آمریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. بنابراین سؤال اصلی عبارت می‌باشد از جایگاه تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هسته‌ای از منظر حقوق بین الملل چگونه می‌باشد؟. تحریم های اقتصادی به عنوان سلاحی از سوی غرب و شورای امنیت تحت کنترل کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل و یا مخالف سیاست های غربی از جمله جمهوری اسلامی ایران بکار می رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic sanctions from the perspective of international law with emphasis on economic sanctions against the Islamic Republic of Iran on nuclear issue

نویسندگان [English]

  • vahi araie 1
  • mehrnoush mirzaamraji 2

1 PhD in Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Master of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Principles of International Public Law governing the severance of business relations Considering the increasing dependence of countries on the economy and the importance of the relationship between countries to the UN Charter regulators, economic sanctions are considered a weapon to compel governments to comply with the Charter's provisions. And the conditions for resorting to it are set out precisely in Chapter Seven. The Islamic Republic of Iran has been subject to severe economic sanctions in recent years and numerous times by countries, especially the United States, for its peaceful nuclear activities. Certainly given that the pursuit of peaceful nuclear energy under the Nuclear Non-Proliferation Treaty is the indisputable right of States, in fact, pressure is imposed by the sanctioning states, not for the purposes set forth in the UN Charter, but rather on It has long been a target of political animosity and hostility. Because the International Atomic Energy Agency has given all countries the right to peaceful uranium enrichment. So the main question is what is the position of economic sanctions against the Islamic Republic of Iran in the nuclear standpoint from the perspective of international law? Economic sanctions are used as a weapon by the West and the Security Council under the control of Western countries against independent states or opposed to Western policies, including the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Economic Sanctions
  • United Nations Charter
  • Security Council
  • International Economic Law
ایوانر، گراهام و نونام، جفری (1381). فرهنگ روابط بین­ الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران. 
حدادی، مهدی (1382). «تحریم­های بین­ المللی: ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بین­ المللی»، مجله اندیشه­ های حقوقی.
خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین­الملل با تاکید بر حقوق بی ن­الملل اقتصادی و حق توسعه»، فصلنامه حقوق اقتصادی، شماره 2.
درستی، محمدرضا (۱۳۹۱). تحریم­های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین­ الملل»، رویدادها و تحلیل ها، شماره ۲۶۶.
زمانی، قاسم و زنگنه شهرکی، جعفر (۱۳۹۲). «تحریم­های بین­المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی»، فصلنامه راهبرد، شماره ۶۷.
زمانی، قاسم و مظاهری، جمشید (۱۳۹۰). «تحریم­های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه ۱۹۲۹: حفظ یا تهدید صلح؟»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۴۴.
زهرانی، مصطفی (1387). «مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوی اسلامی ایران: موانع و چالش های نفت ایران»، مجله بررسی مسائل اقتصاد انرژی، سال اول، شماره دوم.
عباسی اشلقی، مجید (1380). «مداخلات بشر دوستانه و اصل عدم مداخله»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 169.
علیخانی، حسین (1380). تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد تقی نژاد، تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین المللی.
فرهی، فریده (1376). «شناخت تحریم امریکا علیه ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال11، شماره1.
فلدان، هوهن؛ زایدل، آیگناتس (1379). حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی.
مافی، همایون (1385). «تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکاعلیه ایران از منظر حقوق بین الملل»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول،شماره اول.
مصلی نژاد، عباس (1394). «تاثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته ای»، فصلنامه ژئوپلتیک، سال11،شماره3.
ممتاز، جمشید (1387). «انطباق تحریم­های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین­الملل بشر دوستانه»،  فصلنامه حقوق، شماره 4.
مومنی راد، احمد؛ موسوی فرد، سید حسین  (1391). «موازین وضع تحریم های شورای امنیت و قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال1، شماره2.
Barrye, Carter. (1988). International Economic Sanctions: Improving the Haphazard us Legal Regime. Cambridg University.
Bratton,P(2005),When is Coercion Successful?,Naval War College Review,58.
Brownlie.Ian(1990),Principles of Public International Law, Clarendon Press,Oxford.
Crawford, N.C.(1990),How Sanctions Work:Lessons from South Africa ,London :MacMillan press LTD.
Davidson.Elias(2003),Legal Boundaries to UN Sanction, The International Journal of Human Rights,Vol.7,No,4.
Doxy,Margaret,(1972),International Sanctions:a Framwork for Analysis with Special Report of the U.N and Southern Africa.
George,A(1997),Forcegul Persuasion:Coercive Diplomacy as an Alternative to War, Washington,D.C. United States Institute of Peace Press.68.S
Gibney,Mark P(1997).The Extraterritorial Application of  U.S.Law:the Perversion of Democratic Governance, the Reversal of Institutional Rols, and the  Imperative of Establisging Normative Principles,Boston College,Law Rev,Vol.XIX,No,2.
Lowe,Voughan(1997),Us Extraterritorial Jurisdiction,The Helms-Burton And Damatos Acts,46IclQ.
Mann,F.A(1990),Further Studies in International Law,Oxford.
Stern,Brigitte(1997),Can the United States Set Rules for the World?,A French View,31 JWT4.
Schaub,G(1998),Competence:Rrsuscitating the Concept,in L.Freedman(eds),Strategic Coercion:Concepts and Cases, Oxford University Press.