درآمدی بر جریان شناسی فمنیسم سیاسی در ایران
درآمدی بر جریان شناسی فمنیسم سیاسی در ایران

محمد قربانی گلشن آباد

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 203-220

چکیده
  از دیدگاه اندیشمندان و فلاسفه عصر روشنگری«زنان»، عناصری غیر تعقلی و ثانویه‌اند. در بررسی و دقت نظر در آثار این اندیشمندان و حتی متأخرین از آنها، وقتی صحبت از «حقوق طبیعی» و «حقوق بشر» ...  بیشتر