بررسی هژمونی ایران در خلیج فارس
بررسی هژمونی ایران در خلیج فارس

جمال محمدی؛ محمدعلی رحیمی نژاد

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1398، ، صفحه 163-185

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.7.8 دولت‌ها همواره در پی به حداکثر رساندن قدرت خود در نظام بین‌الملل بوده و برای نیل به این مهم دست به رقابت با دیگر بازیگران می‌زنند. بدین سبب که افزایش قدرت رابطه تنگاتنگی با جایگاه ...  بیشتر
واکنش سیاست روسیه در شرق اروپا
واکنش سیاست روسیه در شرق اروپا

سید جواد سبط احمدی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1398، ، صفحه 251-268

چکیده
       بر اساس نظریه رئالیسمتهاجمی، دولت­ها نه تنها به دنبال تسلط بر منطقه خود هستند، بلکه همچنین می­کوشند تا از دستیابی رقبایشان در سایر مناطق به هژمونی جلوگیری کنند. روسیه نیز که از جایگاه ...  بیشتر