نقش آمریکا در بحران سوریه با تأکید بر مدل مدیریت بحران مایکل برچر
نقش آمریکا در بحران سوریه با تأکید بر مدل مدیریت بحران مایکل برچر

امیرهوشنگ میرکوشش؛ بهادر نوکنده؛ سید حسین بابایی پهنه کلایی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 49-76

چکیده
  منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت مناسب استراتژیکی محل منازعه قدرت‌های بزرگ و محل بحران‌ها می‌باشد. موقعیت‌هایی مانند ارتباط با آب‌های آزاد، موقعیت خشکی مناسب ترانزیتی و وجود منابع معدنی و نفتی. قرار ...  بیشتر