پیامدهای حضور چین در خلیج‌فارس بر جمهوری اسلامی ایران
پیامدهای حضور چین در خلیج‌فارس بر جمهوری اسلامی ایران

عطیه سلیمانی؛ محمد قنبری برزیان

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1398، ، صفحه 231-249

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد افزایش حضور و فعالیت جمهوری خلق چین در خلیج‌فارس و به علت نیاز روزافزون به منابع انرژی مانند نفت و گاز برای توسعه اقتصاد و صنعت و به‌علاوه گسترش روابط تجاری با دیگر کشورهای منطقه ...  بیشتر