اعضای هیات تحریریه


دکتر آرشین ادیب مقدم استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی