نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر تبین مفهومی و محتوایی جنگ‏های نوین ازجمله جنگ سایبری، جنگ شناختی، جنگ اطلاعاتی و جنگ ترکیبی است. در این راستا سؤال اصلی مقاله این است که در مفهوم ‏شناسی جنگ‏ های نوین، چه عناصر مشترکی وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد سنجش قرار می‏گیرد که فناوری مهم‏ترین عنصر مشترک در تمامی جنگ‏های نوین محسوب می‏شود. به تعبیری دیگر، درنهایت آنچه باعث شده جنگ‏های نوینی چون جنگ سایبری، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی شکل بگیرد و یا باعث تحول جنگ‏های کلاسیک ازجمله جنگ اطلاعاتی به ابعاد جدیدی شده است، بحث انقلاب در عرصه فناوری و به ‏ویژه انقلاب سایبری است. در این راستا سطح آمادگی جهت مقابله با چنین جنگ‏ هایی، بستگی فراوانی به سطح دانش و فناوری هر کشوری دارد. با توجه به این امر، مقاله حاضر قصد دارد چهار حوزه جدید جنگ شامل حوزه سایبری، شناختی، اطلاعاتی و ترکیبی را موردبحث و بررسی قرار دهد و ضمن واکاوی مفهومی و محتوایی، نقش برجسته فناوری در ابعاد مختلف آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه روش کتابخانه ‏ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها