نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف نوشتار حاضر، بررسی مفهوم آزادی و رابطه آن با قانون در فلسفه اخلاق کانت می‌باشد. وی در فلسفه اخلاق خود، آزادی را مبنای استدلال اخلاقی قرار داده و معتقد است زمانیکه انسان دارای اراده‌ای آزاد است در آن صورت اخلاق، واقعی است و قانون اخلاق نیز برای همه انسان ها معتبر می باشد. از نظر او آزادی، به معنای امکان انجام هرکاری نیست که شخصی می خواهد، زیرا انسانی که آزادی انجام هرکاری را می‌خواهد، در‌واقع برده‌ی نفس پست خود است. اختیار فقط موقعی منشا عمل و علت آن می‌گردد که مطابق قانون اخلاقی باشد.

در پژوهش حاضر قصد داریم با استفاده از روش توصیفی ارتباط میان آزادی و قانون اخلاقی را از دیدگاه ایمانوئل کانت مورد بررسی قرار دهیم. کانت می خواهد نشان دهد که اخلاق فقط یک نظام انتزاعی و صوری نیست بلکه امری است تحقق پذیر و انسان در آن مقام هست که بدان واقعیت بخشد. مسئله ای که ناچار مطرح می شود مسئله‌ی اختیار و امکان آزادی در نزد انسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Attitude the Concept of Freedom and Law in Kant's Philosophy of Ethics

نویسنده [English]

  • hamidreza dehghani

Graduate of Master of Political Science, Allameh Tabatabai University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the concept of freedom and its relationship with law in Kant's philosophy of ethics. In his philosophy of ethics, he uses freedom as the basis of moral reasoning and believes that when man has free will, then morality is real and the law of morality is valid for all human beings. According to him, freedom does not mean the possibility of doing whatever one wants, because a person who wants the freedom to do anything is in fact a slave to his low self. Authority becomes the source of action and its cause only when it is in accordance with the moral law.

In the present study, we intend to use a descriptive method to examine the relationship between freedom and moral law from the perspective of Immanuel Kant. Kant wants to show that morality is not just an abstract and formal system, but something that can be achieved and that man is in a position to make it a reality. The issue that inevitably arises is the issue of freedom and the possibility of freedom for human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom
  • reason and political system freedom
  • ethics
  • moral law
  • reason and political system