نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

تحلیل و بررسی تعامل میان متون سیاسی و مخاطبان آن، یکی از موارد و حیطه‌های پیچیده و در عین حال جذابی است که می‌تواند نگرش‌ها و دیدگاه‌ها را نسبت به اغلب تعهدات، توافقات و آنچه در قالب اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور انجام می‌شود، نشان دهد. نگارنده بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بعد از بررسی گفتمان‌های سیاسی از بعد تحلیل کلام انتقادی و آشکار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی در سند برجام نشان داد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی‌طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممکن است کاملاً آگاهانه و یا ناآگاهانه و همچنین عمدی و یا غیرعمدی باشد. بدین منظور محقق بر اساس الگوی هلیدی پنجاه جمله (جملاتی که تبدیل به ماده و تبصره در سند برجام (ترجمه فارسی) شده‌اند) از رجال سیاسی غربی و پنجاه جمله از رجال سیاسی ایرانی را، برگرفته از سند برجام، با روش تحلیل محتوا بر اساس شاخص‌های زبانی را در این پژوهش بکار برده است و در پایان قطعیت و عدم قطعیت در جملات رجال سیاسی ایرانی و رجال سیاسی غربی بصورت آمار ذکر نموده است که حاکی از قریب به قطعیت در جملات رجال سیاسی ایرانی نسبت به رجال سیاسی غربی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The theological differences between the policies of Western and Iranian pioneers and politicians in the Borjam document around the axis of certainty and uncertainty based on the Halliday model

نویسندگان [English]

  • Ramin Zandi 1
  • Mohammad Hossein Sharafzadeh 2
  • Ameneh Zare 2

1 Ph.D. Candidate of General Linguistics, Marvdasht Branch, Islamic Azad university, Marvdasht, Iran

2 Department of Linguistics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Analysis of the interaction between political texts and its audience, It is one of the most complex and at the same time fascinating cases and areas that can bring attitudes and views towards most of the commitments. Show agreements and what is done in the form of binding and non-binding documents. Based on the descriptive-analytical method, the author, after examining political discourses in terms of critical discourse analysis and revealing the relationship between text and ideology in the Borjam document, showed that no text or speech or writing is neutral. Rather, it depends on the particular situation. This may be completely conscious or unconscious, as well as intentional or unintentional. For this purpose, the researcher based on the Halliday model of fifty sentences(Sentences that have become the material and commentary in the Borjam document (Persian translation)) From Western political figures and fifty sentences from Iranian political figures, taken from Borjam document, Has used content analysis method based on linguistic indicators in this research And in the end, she has mentioned certainty and uncertainty in the sentences of Iranian politicians and Western politicians in the form of statistics, which indicates that she is almost certain .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borjam document
  • uncertainty
  • linguistic indicators
  • Holliday model