نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

محیط جغرافیایی، عامل موثر در نظریه­پردازی و تدوین تئوری است اهمیت و نقش جغرافیا زمانی نمودار می­شود که پیاده کردن نظریه و استراتژی در عمل با بحران مواجه شود  بنابراین اقتضاء نظریه­پردازی و استراتژی موفق آن است که از رهگذار توجه به جغرافیا تدوین شود. از جمله­ی ایدئولوژی‌هایی که با وعده­ی جهان بهتر و زندگی ایده­آل پدید آمد سوسیالیسم است که درعرصه­ی گیتی همچنان باقی مانده‌است. برخلاف سوسیالیسم، مارکسیسم تا دوره­ای حیات یافت و سپس به تدریج با فاصله گرفتن از اصول اولیه محو شد. تطبیق اصول سوسیالیسم با محیط جغرافیایی در ماندگاری و پویایی آن موثر بوده است چون عقاید و ایده­های دموکراتیک در انطباق با محیط به آسانی سازگار شده و اصولا با بحران مواجه نمی­شود. فضای جغرافیایی با توجه به اقتضائات طبیعی و انسانی خود صور گوناگونی از ترتیبات سوسیالیستی را در قرن بیستم پدید آورد که در مناطق مختلف یکسان عمل نکرده و از ضعف و شدت برخوردار بوده‌است. سوسیالیسم نوع اروپای شرقی(مارکسیسم- لنینیسم) بر اساس جغرافیای خشک و خشن روسیه و سردی آب و هوای اروپای شرقی و نیز تنگنای جغرافیایی، سوسیالیسمی تهاجمی، توام با خشونت، به شدت تمرکزگرا با محوریت دولت است که در آن مرکز قدرت در دست حزب با تکیه بر نیروی نظامی خواهد بود. پژوهش حاضر در بستر پدیدارشناسی نوین و به روش تحلیلی در صدد تبیین نقش جغرافیا در ورود سوسیالیسم به کشور روسیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of geography in the spread of socialism

نویسندگان [English]

  • Soheila abbaspour 1
  • Yadollah karimipour 2
  • Mohammad javad gholamreza kashi 3
  • Afshin mottaghi 4

1 PhD student in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Geographical environment is an effective factor in theorizing and formulating theory. The importance and role of geography is shown when the implementation of theory and strategy in practice is faced with a crisis, so the need for successful theorizing and strategy is to be formulated through attention to geography. One of the ideologies that emerged with the promise of a better world and an ideal life is socialism, which remains in the realm of the universe. Unlike socialism, Marxism lasted for a period of time and then gradually disappeared with the departure from the basic principles. The adaptation of the principles of socialism to the geographical environment has been effective in its sustainability and dynamism, because democratic ideas and ideas are easily adapted to the environment and do not face a crisis in principle. Geographical space, according to its natural and human needs, created various forms of socialist arrangements in the twentieth century, which did not work the same in different regions and had weaknesses and intensities. Eastern European-type socialism (Marxism-Leninism) is based on the dry and harsh geography of Russia and the cold climate of Eastern Europe, as well as the geographical strait, aggressive, violent, highly centralized state-centered socialism in which the center of power is in the hands of the party. It will be based on military force. The present study in the context of modern phenomenology and analytical method seeks to explain the role of geography in the entry of socialism into Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • ideology
  • socialism
  • Marxism