نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نظام‌های هویتی، براساس گزاره‌ها و مؤلفه‌های متمایزی شکل می‌گیرند و از منظر اندیشگی و جامعه شناختی، در جوامع انتقالی هر یک از نظام‌های هویتی، در تحلیل مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام، بر مبنای مطلوبیات خود به ایفای نقش می‌پردازند. در پژوهش این پرسش مورد ارزیابی قرار گرفته است که، مهم‌ترین دلایل تداوم و پیوست تقابل‌ها وچالش‌های هویتی (از مشروطه تا دهه نخست انقلاب) را باید در چه زمینه‌ها و مسائلی جُست؟ نتایج پژوهش با عنایت به اینکه هیچ پدیده و کُنشی در خلأ شکل نمی‌گیرد، بیانگر آنست که با توجه به عدم گذار از وضعیت سنتی و فقدان حاکمیت قواعد بازی دموکراتیک، مهم‌ترین علل تداوم و استمرار تقابل‌ها و چالش‌های هویتی عبارتند از: فقدان اجماع و وفاق مشترک در شیوه بازی و تعریف مفاهیم (شناخت تک بُعدی) و در نتیجه، کج‌فهمی در شناخت مسائل، اقتدارگرایی، مطلق انگاری، بی‌توجهی به ساخت هویت ملی، ضعف فرهنگ تسامح و میانه‌روی سیاسی. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی – مقایسه‌ای و روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identity Conflicts in Contemporary Iran; Continuity in the Rupture

نویسندگان [English]

  • mozaffar hasanvand 1
  • farshad aenadar 2
  • mohammad mahdavi ara 2

1 PhD Candidate in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 M.Sc. Student of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Identity systems are formed based on distinct propositions and components and from and Thought and sociological perspective, in transitional societies each of the identity systems, In problem analysis, decision-making and action play a role based on their preferences. In the research, this question has been evaluated that, in what areas and issues should the most important reasons for the continuity and attachment of confrontations and identity challenges (from the Constitution to the first decade of the revolution) be sought? The results of the research, considering that no phenomenon or action is formed in a vacuum, Indicates that due to the lack of transition from the traditional situation and the lack of sovereignty of the rules of the democratic game, the most important reasons for the continuation of identity confrontations and challenges are: lack of common consensus in the way of playing and defining concepts (one-dimensional cognition) and as a result, misapprehension recognizing issues, authoritarianism, absolutism, Inattention to the construction of national identity, Weak culture of tolerance and political moderation. Descriptive-analytical-comparative research method and the method of collecting contents is library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • National and religious identity
  • West
  • Tradition
  • modernity
  • moderation