نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسنده

کارمند قوه قضائیه

چکیده

همواره در بازخورد با اتباع یک کشور تعلق خاطر اتباع به حاکمیت و کشور مد نظر می باشد. اما آنچه به عنوان چالش مطمح نظر است؛ اتخاذ تابعیت کشوری دیگر با وجود بهره از تابعیت کشور نخست می باشد. در این مقطع آنچه به منصه ظهور می رسد، تابعیت مضاعف است که نه تنها در ایران که در کشور های دیگر جهان نیز معضلی حقوقی را القاء می کند. بااین حال واقعیت راستین این است که یکی از مهمترین اصول و مبانی تابعیت که در نظام‌های حقوقی برخی کشورها از جمله ایران مورد شناسایی قرار گرفته، اصل نفی تابعیت مضاعف است. درمسیر ظهور تابعیت مضاعف در ایران چالش جدی؛ اشاعه فساد های میلیاردی و مسائل امنیتی است که آبشخور آن را می توان در مجرای مناصب مدیران دو تابعیتی مورد واکاوی قرار داد. در این زمینه می توان دو معضل را بررسی کرد؛ خلاء تقنینی در مهار این رویه شوم بر اقتصاد و امنیت ناکارآمدی و موازی کاری نهاد های مختلف در رصد این اشخاص در بدنه حاکمیت. مقاله حاضر سعی می کند در کنار بیان اصول تابعیت مضاعف در رویه تقنینی کشور و مبانی تقنین ( فقه) حاکم بر نظام حقوقی کشور به ناکارآمدی اجرایی این مهم نیز بپردازد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dual citizenship in the light of its principles and the paradox of position and dual citizenship

نویسنده [English]

  • seyed bahram ahmadi

Judicial Officer

چکیده [English]

A challenging case when dealing with citizens of a country is known as dual nationality. The term "dual nationality" is about a person who is living in a country using its resources and amenities while having a sense of belonging to another place. Regarding legal agio and abstract, dual nationality is the only nationality that creates complexity between commitment and land. However, such duality becomes a national and security challenge when combined with political and social components. Hence, this challenge may affect political, economic, and even legal security. This study aims to examine the subject using the descriptive-analytical method to investigate legal, cultural, and security challenges. Examinations indicate this real truth that the doctrine of dual nationality denial is one of the critical principles of nationality in the legal systems of some countries such as Iran.The great challenge of emerging dual nationality in Iran is the spread of high-amount corruption andsecurity issues, which its cause can be investigated in the case of managers and directors with dual nationalities.Furthermore, this study was conducted to determine and analyze the vague and challenging aspects of dual nationality (substantive or formative), which a part of it includes in jurisdiction scope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ffdj
  • jjdlfh
  • kfhfk
  • dkdhfj
  • hdgf