نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهرانف ایران

3 یبلل

چکیده

 بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهن از ارزش معنوی برای پیروان ادیان توحیدی و بویژه اسلام، برخوردار است. تشکیل به اصطلاح دولت جعلی اشغالگر اسرائیل سبب شده است تا تصرفات غیرقانونی در مورد این مکان مقدس صورت گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و مقررات حقوق بین المللی در مورد وضعیت حقوقی این سرزمین پرداخته است. بر اساس این مطالعه، هیچ رژیم یا نظام حقوقی مشخص توافق شده ای در مورد این سرزمین وجود ندارد. وضعیت حقوقی بیت المقدس مبتنی بر یک رژیم بین المللی خاص قابل اعمال در مورد مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می باشد به نحوی که در قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947 مشخص شده است که مورد پذیرش دولت فلسطین قرار نگرفته است. هر گونه توافق و تصمیم گیری در این خصوص باید با رای مردم فلسطین و همچنین جهان اسلام و بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه از طرف رژیم اشغالگر در رابطه با بیت المقدس غیرقانونی و فاقد هر گونه اثر و ارزش حقوقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the New Status of Jerusalem Law from the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

  • seyedebrahim mousavi 1
  • aboumohammad asgharkhani 2
  • sohrab Salahi 3

1 Student

2 Associate Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of law faculty

چکیده [English]

 As an ancient land, Jerusalem has spiritual value for followers of monotheistic religions, especially Islam. The so-called fake occupation of Israel has led to illegal seizures of the site. The descriptive-analytical study of presence has examined the documents and regulations of international law on the legal status of this land. According to this study, there is no specific agreement or legal system agreed on this land. The legal status of Jerusalem is based on a special international regime applicable to the independent city of Jerusalem, as set out in Resolution 181 of the General Assembly of 1947, which was not accepted by the Palestinian government. Any agreement and decision in this regard must be made by the vote of the Palestinian people, as well as the Islamic world, on the basis of universally accepted legal principles. As a result, any unilateral action by the occupying regime against Jerusalem is illegal and has no legal effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jerusalem
  • right to self-determination
  • state of Palestine
  • right to sovereignty
  • religious places