نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد، ایران و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. (نویسنده مسئول).

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می‎باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of international peace and security in achieving cultural diversity

نویسندگان [English]

  • setareh sharifan 1
  • Mohsen Abdollahi 2
  • masoud raie 3

1 Ph.D. Student in International law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran & Associate Prof., Shahid Beheshty University. (Corresponding Author

3 Associate Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

From the past until now, peace has been and is one of the oldest human ideals, and without exaggeration, today the first and most important goal of countries in international relations is peace. Nevertheless, human history is full of conflicts, conflicts and clashes. Examining these tensions and violence, it is noted that in fact the root cause of many of these differences and violent behaviors in today's world can be found in the acceptance of differences between individuals, religions and especially cultural differences between. They considered disrespecting human beliefs and denying them the right to a different life.. The question therefore arises as to what the connection is between peace or non-violence and the realization of cultural diversity. And what exactly is the role of peace and security in achieving cultural diversity? Can cultural diversity be helped by maintaining peace and denying violence? In answer to these questions, it is hypothesized that there is a significant relationship between the denial of violence and the realization of cultural diversity. And the realization of peace and tranquility will certainly lead to the preservation of the existing cultural diversity in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold War
  • Cultural Diversity
  • International Law
  • International Peace and Security
  • United Nations