نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

جهان پسا آمریکایی بیانگر شرایط و موقعیت نظام بین الملل در عصری است که در قالب آن هژمونی آمریکا با چالش مواجه شده و مجموعه ای از بازیگران جدید نیز در حال رشد هستند.اغلب متفکرینی که در این زمینه اندیشه ورزی کرده اند چین را یکی از محتمل ترین قدرت های در حال ظهور دانسته اند و معتقدند که چین در آینده ی نظام بین الملل نقشی اساسی ایفا می کند و به عنوان چالش گر اصلی علیه ایالات متحده عمل خواهد کرد.تلاش نویسنده در این مقاله این است که نشان دهد که تحول در منابع قدرت و اهمیت قدرت نرم افزاری چه جایگاهی در وضعیت چین در جهان پساآمریکایی خواهد داشت و چین چگونه در پی این است که از طریق مکانیسم های نرم افزاری در راستای افزایش توانمندی و نفوذگذاری خود در وضعیت جدید بهره ببرد.ما در این پژوهش یکی از مهم ترین جلوه های قدرت نرم چین یعنی اقتصاد را مورد توجه قرار داده و مکانیسم های اقتصادی را تحت عنوان شاخص ها و استراتژی های قدرت نرم چین تشریح نموده ایم.نویسنده با استفاده از روش تحیلی –توصیفی و ارائه ی شواهد تجربی و تحلیل منطقی به فرضیه پژوهش پاسخ خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

China and soft power (with an emphasis on post-American world literature)

نویسندگان [English]

  • majid dashtgerd 1
  • Isa Moradi Afrapoli 1
  • Ramin Bakhshi 2

1 ATU Faculty of Law and Political Sciences

2 PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The post-American world denotes the status and condition of the international system in an age of challenges for the American hegemony and the blossoming of a series of new actors. Most intellectuals working in this area have regarded China as one of the most potential newly-emerging powers, contending that China will play a vital role in the future of the international system. This paper attempted to demonstrate the significant position of transformation in power sources and the significance of soft power for China in the post-American world, and that how China will attempt to use soft mechanisms to reinforce its capability and influence in that new context. This paper mainly researched China's one source of soft power, including economy, and expounded several mechanisms within this source in the form of indicators and strategies of China's soft power. The author will answer the research hypothesis by the analytical-descriptive method and presenting empirical evidence and logical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • soft power
  • post-American world
  • economyوEconomic mechanisms
  • power sources